Partnerschappen

PMV
Partnerschappen
02 229 52 30

PMV realiseert grote projecten via een partnerschap waarin diverse actoren (stakeholders, ontwikkelaars, investeerders, opdrachtgevers en opdrachtnemers) elk vanuit hun eigen rol, maar met afgelijnde belangen, hun doelstellingen realiseren.

Zij engageert zich zowel financieel, als met de expertise van ervaren professionals. Op die manier draagt PMV bij tot het in stand brengen, structureren en beheren van dergelijke partnerschappen.

Dat kan in samenwerking met zowel private als met publieke initiatiefnemers. Het kan ook op projectbasis, strategisch of binnen een investeringsfonds.

Contact:

Gert Cowé, businessmanager Vastgoed

gert.cowe@pmv.eu

Case study

Slim Turnhout

De nv Slim Turnhout herontwikkelt de verlaten industriële terreinen aan het station van de kaartenstad. Het gaat om de voormalige sites van het verpakkingsbedrijf Foresco en van het staalconstructiebedrijf Atelfond, waarvoor in 2012 een brownfieldconvenant werd afgesloten.

PMV zorgde voor een vernieuwende vorm van samenwerking tussen de publieke en de private grondeigenaren. Door de creatie van een grondbank, waarbij alle eigenaars dezelfde prijs per vierkante meter krijgen voor hun terrein, los van de latere ontwikkeling, ontstaat er een win-winsituatie waarbij het gemeenschappelijke belang van de eigenaren primeert.

Behalve PMV zijn ook de Stad Turnhout (via het Autonoom Gemeente Bedrijf ASK) en de ontwikkelaar ION aandeelhouder van Slim Turnhout. PMV participeert voor 88.750 euro (17,75 percent van de aandelen) in het kapitaal en verleende een achtergestelde lening van 1.250.000 euro als bijkomende financiering. ASK verkreeg ook een wentelkrediet van 600.000 euro.

Het masterplan voorziet zeshonderd woningen, aangevuld met kantoren, winkels, studentenkamers en een woonzorgcentrum.

Het unieke van dit project is dat Slim Turnhout, als eerste in Vlaanderen, via doorgedreven sociale innovatie wil komen tot een nieuw soort woonzorgzone waar de bewoners voor elkaar zorgen. Dit geeft mensen de mogelijkheid om langer te blijven wonen in hun eigen woning en leidt tot lagere maatschappelijke kosten. Dit concept werd mee bedacht en uitgewerkt door VITO en de Thomas More Hogeschool. De Vlaamse overheid kende 2,6 miljoen euro subsidies toe in het kader van het stadsvernieuwingsfonds.

Slim Turnhout zal de terreinen exploiteren en de nodige infrastructuur aanleggen. Aparte projectvennootschappen zullen dan de opstallen ontwikkelen in de periode 2015 - 2025.

Het ganse project zal voorzien worden van een warmtenet waardoor het project een ecologisch duurzaam karakter krijgt. Mogelijk kan dit warmtenet in de toekomst aantakken op het warmtenet via diepe geothermie dat Janssens Pharmaceutica in Beerste plant.

Ondertussen zijn de bestaande bedrijfsgebouwen afgebroken. De eerste fase van het project, die bestaat uit 139 wooneenheden en

volledig zal ontwikkeld worden door ION, werd  opgestart begin 2015.

 

Rol van PMV

De meerwaarde van PMV voor de andere partners bestond in het opzetten van een grondenbank en de vertaling hiervan in de oprichting van een vennootschap met een gedetailleerd financieel plan en de nodige afspraken tussen de drie partijen in een aandeelhoudersovereenkomst.

PMV fungeert hier als ‘go-between’ tussen de private en publieke sector om de belangen van beiden te definiëren, te verzoenen en vast te leggen.

PMV blijft nauw betrokken bij het project zowel als aandeelhouder, als bestuurder en als manager en stelt daarbij haar expertise en netwerk ter beschikking.

 

Het project in cijfers

Slim Turnhout nv staat enkel in voor de grondexploitatie. De voornaamste investeringen betreffen de aankoop van een aantal onroerende goederen om het project mogelijk te maken en de aanleg van infrastructuur en openbaar domein. Deze investeringen kunnen geraamd worden op 10,5 miljoen euro en worden gefinancierd via eigen middelen van de aandeelhouders en via bankleningen.

Slim Turnhout nv zal de terreinen gefaseerd verkopen aan projectvennootschappen, waar de huidige 3 partners de mogelijkheid hebben om in deel te nemen, die de opstallen zullen ontwikkelen. In totaal kunnen ongeveer 600 woningen/appartementen, diverse horeca en winkels en 25.000 m² kantoren ontwikkeld worden in de periode 2015 – 2025. De totale investering van het project wordt geraamd  op 125 miljoen euro.

 

Andere partners

Naast de projectpartners (Stad Turnhout en ION) wordt intensief samen gewerkt met VITO en Thomas More Hogeschool om concrete invulling te geven aan het innovatieve woonzorgconcept.

 

Contact

Gert Cowé, business manager vastgoed

gert.cowé@pmv.eu

www.niefhout.be

www.slimturnhout.be

PMV
Partnerschappen
02 229 52 30