Flanders' Care Invest

PMV nv heeft een durfkapitaalfonds opgericht voor startende bedrijven met een belangrijk groeipotentieel, die innovatieve producten, technologieën en diensten ontwikkelen voor de zorgsector. Het fonds heet Flanders' Care Invest.

 

Flanders' Care Invest

Tegen het jaar 2030 zal de Vlaamse bevolking voor meer dan 25% uit 65-plussers bestaan. Bovendien vindt ook bij de oudere bevolking een veroudering plaats. De groep van hoogbejaarden (80-plussers) neemt sterk toe. Om aan de steeds veranderende behoeften van de ouder worden bevolking te kunnen voldoen, lanceerde de Vlaamse Overheid Flanders' Care. Dat project wilt innovatieve doorbraken realiseren in alle vormen van zorg.

Om dat doel te bereiken zijn innovatie en ondernemerschap onontbeerlijk. Ondernemers en kapitaal zijn immers twee elementen die schaars zijn binnen de zorg, ten minste voor projecten die zich in een zeer vroeg stadium bevinden. Met het investeringsfonds Flanders' Care Invest wenst PMV alvast tegemoet te komen aan de kapitaalbehoefte in de sector.

De nadruk ligt daarbij op:

 • preventie
 • gezondheidsmanagement
 • de verbetering van de kwaliteit van screening
 • vroege diagnose
 • het verhogen van de kwaliteit en de efficiëntie van thuiszorg
 • langer zelfredzaam wonen via innovatieve oplossingen

Welke doelstellingen beoogt Flanders' Care Invest?

Met Flanders’ Care Invest investeert PMV in innovatieve ondernemingen in de zorg. Het fonds is een hefboom voor versnelde groei. Voorwaarde is wel dat de bedrijven in kwestie een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen en een uitgewerkt businessplan kunnen voorleggen met hun visie op het productontwikkelingstraject, de commerciële aanpak, de inpassing in het regulerende kader en een inschatting van de financiële behoeften.

Hoe investeert het fonds?

Met Flanders’ Care Invest investeert PMV samen met co-investeerders voornamelijk in het eigen vermogen van een onderneming. De invulling van de financiële behoefte wordt bepaald in functie van het businessplan dat voorligt. Per onderneming kan het fonds een maximumbedrag van twee miljoen euro leveren. Bij een eerste kapitaalronde investeert Flanders' Care Invest typisch tussen 250.000 euro  en 1 miljoen euro.

Het fonds investeert met het oog op een rendement conform het risico. De opbrengsten van Flanders’ Care Invest zullen terugvloeien naar het fonds en opnieuw worden geïnvesteerd. Op die manier wordt Flanders’ Care Invest een rollend fonds. 

In welke domeinen investeert Flanders' Care Invest?

Flanders’ Care Invest heeft de volgende strategische doelstellingen voor ogen:

 • preventie, diagnose en monitoring;
 • oplossingen die kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie in de zorg verhogen;
 • oplossingen die de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van zorgvragers en mensen met een beperking verhogen en zo hun inclusie in de maatschappij verbeteren.
   

Aandachtspunten bij de analyse van een investeringsaanvraag.

Bij de analyse van een investeringsaanvraag besteedt Flanders’ Care Invest in het bijzonder aandacht aan de volgende punten:

 • De innovatie creëert voldoende meerwaarde om een nieuwe, rendabele economische activiteit uit te bouwen.
 • Het product beantwoordt aan een veel voorkomende, reële nood.
 • De beoogde markt biedt groeimogelijkheden.
 • De onderneming beschikt over een duurzaam competitief voordeel.
 • Er is een geëngageerd en bekwaam managementteam.
 • Er is een duurzaam en realistisch businessmodel.
 • Er is een uitgewerkt businessplan.
 • De onderneming draagt bij aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle zorg, zoals gedefinieerd in internationaal erkende zorgcriteria.
  Die betreffen effectiviteit, efficiëntie, het patiëntgestuurd zijn, tijdigheid, toegankelijkheid, veiligheid, continuïteit, relevantie en duurzaamheid.
   

Waarom kiezen voor Flanders' Care Invest?

 • actieve ondersteuning van onze portfoliobedrijven bij het realiseren van groei en het uitzetten van de strategie
 • PMV treedt bij de meeste investeringen op als "lead investor" en werkt actief mee in de raad van bestuur van de portfolio-onderneming
 • investeringsteam met een ruim netwerk en met veel ervaring in het begeleiden van bedrijven

Contact

Flanders' Care Invest
c/a PMV nv
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 30
F 02 229 52 31
E contact us

top