Blijf op de hoogte

Op 30 juli 2018 besliste de buitengewone algemene vergadering van ARKimedes-Fonds NV (hierna: ARKimedes-Fonds) tot ontbinding en vereffening van de vennootschap.

De aandeelhouders van ARKimedes-Fonds genoten bij de ontbinding van de vennootschap van een gewestwaarborg van 90% op de prijs bij uitgifte (zijnde 90% van 250 euro per aandeel, verminderd met het bedrag van een voorschot op de liquidatiebonus uit beschikbare liquide middelen van ARKimedes-Fonds dat de aandeelhouders ontvingen alvorens zij een beroep konden doen op de gewestwaarborg). De uitbetaling van de gewestwaarborg was wel onderworpen aan 0,35% beurstaks. De beschikbare liquide middelen bedroegen 22 miljoen euro. Deze liquide middelen werden op 14 september 2018 uitbetaald aan alle aandeelhouders van ARKimedes-Fonds. Per aandeel werd aldus 72,18 euro uitbetaald.

Vervolgens hadden de aandeelhouders de keuze tussen:

  • hun aandelen inruilen tegen 152,82 euro per aandeel, zijnde het bedrag van de gewestwaarborg van 225 euro per aandeel verminderd met een bedrag van 72,18 euro per aandeel, dat zij reeds hadden ontvangen als voorschot op het liquidatiesaldo. Op dit bedrag betalen zij vervolgens 0,35% beurstaks, ofwel
  • aandeelhouder blijven tijdens de looptijd van de vereffening tot en met de effectieve sluiting van de vereffening.

KPMG Advisory Burg. CVBA (hierna: KPMG) werd door ARKimedes-Fonds aangesteld om de realisatiewaarde van een ARKimedes-Fonds aandeel in te schatten en om de aandeelhouders te assisteren in hun keuze om al dan niet hun aandelen om te ruilen tegen het bedrag van de gewestwaarborg, verminderd met 72,18 euro.

Op basis van de door haar uitgevoerde waarderingsanalyse concludeerde KPMG dat: “het zeer onwaarschijnlijk is dat de realisatiewaarde (inclusief de tussentijdse kapitaalsuitkeringen) boven de 225 euro per aandeel zal liggen. We wensen te benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor de keuze van de aandeelhouders van ARKimedes-Fonds op basis van deze conclusie bij hen zelf ligt”.

Lees hier de waarderingsanalyse van KPMG betreffende ARKimedes-Fonds NV in vereffening.

De aandeelhouders die niet opteerden voor de gewestwaarborg dienen de sluiting van de vereffening af te wachten alvorens het resterende saldo van de liquidatie bonus kan uitgekeerd worden.

De aandeelhouders die een beroep wensten te doen op de gewestwaarborg, dienden dit uiterlijk op 15 oktober 2018 te laten weten aan hun financiële instelling.

In totaal opteerde 289.240 van de 300.000 aandelen om in te gaan op de gewestwaarborg (96,4 %)

Uiterlijk op 15 december 2018 hebben zij het saldo van de gewestwaarborg (152,82 euro per aandeel) ontvangen.

De vereffenaar van ARKimedes-Fonds NV, in vereffening, heeft overeenkomstig Artikel 189 bis van het Wetboek van Vennootschappen verslag uitgebracht omtrent de toestand van de vereffening:

Algemene vergadering

De algemene vergadering heeft telkens plaats op de laatste donderdag van de maand mei, om 18 uur. De locatie wordt in de jaarlijkse oproeping vermeld. Zie ook de publicatie in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen bij een zetel of kantoor van KBC Bank, Belfius Bank of ING België hun verlangen te kennen geven om aan de vergadering deel te nemen. In ruil ontvangt men een toegangskaart voor de algemene vergadering.

Met deze toegangskaart kan de aandeelhouder, als die dit wenst, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering een afschrift bekomen van de agenda en de bijhorende stukken op het adres van ARKimedes-Fonds.

De officiële documenten van de algemene vergadering van 27 mei 2022 kunt u hier downloaden: het jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van de commissaris.

ARKimedes – vereffenaar

ARKimedes Management nv

ARKimedes Management nv, vereffenaar, vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet