Blijf op de hoogte

Toekenning van een waarborgcontingent

Op voorstel van PMV doet de Vlaamse minister van Economie op regelmatige basis (minstens één keer per jaar) een oproep om te achterhalen welke financiële instellingen belangstelling hebben om een overheidswaarborg te ontvangen. Aan de instellingen die reageren op de oproep en die voldoen aan de gestelde voorwaarden, wordt een door de minister een waarborgcontingent toegekend.

De financiële instellingen die een waarborgcontingent toegekend krijgen, worden aangeduid als ‘waarborghouders’. Elke waarborghouder sluit voorafgaand aan het toekennen van waarborgen een raamovereenkomst af met PMV. Deze raamovereenkomst bevat de afspraken tussen partijen over de verdere operationalisering van de waarborgregeling.

Aanmelding van waarborgen

Waarborghouders kunnen binnen het regelgevend kader tot maximaal 75 % van het kredietbedrag een waarborg aanmelden.

Na aanmelding registreert PMV de waarborg en wordt de waarborghouder verzocht de premie te betalen.

Na de betaling van de premie begint de waarborgperiode te lopen.

Voor waarborgbedragen boven 750.000 euro en tot 1,5 miljoen euro zal vóór de registratie het kredietdossier en de waarborgaanvraag onderzocht worden. Op advies van de PMV kent de bevoegde minister de waarborg al of niet toe of stelt bijkomende voorwaarden.

Afroep van een waarborg

Bij wanbetaling door de kredietnemer en opeisbaarstelling van de gewaarborgde kredieten kan de waarborghouder de waarborg afroepen. Voor zover het dossier aan de wettelijke voorwaarden voldoet zal PMV overgaan tot betaling van het gewaarborgde bedrag (maximum 75% van het theoretisch openstaand kapitaal, vermeerderd met maximaal een jaar aan achterstallig kapitaal en aan achterstallige intresten).

De waarborghouder blijft verantwoordelijk voor het uitwinnen van het kredietdossier, o.a. via verzilvering van de bestaande zekerheden (hypotheken, handelszaken, inpandgevingen schuldvorderingen, borgen, …). De recuperaties moeten volgens een verdeelsleutel doorgestort worden aan PMV.

De verdeelsleutel wordt berekend op basis van de verhouding tussen de door PMV uitbetaalde tussenkomst en het totaal in aanmerking komende debetsaldo bij opzegging.