Blijf op de hoogte

Bij het toekennen van een waarborg die de-minimissteun is, mag volgens de Europese regelgeving (*) het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan één onderneming wordt verleend niet hoger komen te liggen dan 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren. Voor ondernemingen die actief zijn in het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden is dit 100.000 euro.

Voor waarborgen wordt deze steun, bruto-subsidie-equivalent (BSE) genoemd berekend als volgt:

Bruto subsidie-equivalent = verleend waarborgbedrag x 2,6666667 % x duurtijd

Waarborgen boven 750.000 euro zijn beperkt tot maximum 5 jaar.

Indien aan een onderneming zowel de-minimissteun als andere vorm van staatssteun wordt toegekend voor eenzelfde project / dezelfde kosten is cumulatie mogelijk mits de som, verkregen via beide steunmaatregelen (de-minimissteun + andere vorm van staatssteun), beneden de respectievelijke maxima ligt.

(*) Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 voor de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 24 december 2013, L352, blz. 1