Blijf op de hoogte

De Waarborgregeling moet voldoen aan de vereisten van de de-minimisverordening. Een onderneming is, voor de toepassing van de Europese mededingingsregels van het Verdrag, elke entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij gefinancierd wordt.

De huidige de-minimisverordening bepaalt bovendien dat ‘één onderneming’ alle ondernemingen omvat die ten minste één van de volgende banden met elkaar onderhouden:

  1. a) Eén onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een andere onderneming.
  2. b) Eén onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan.
  3. c) Eén onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van laatstgenoemde onderneming.
  4. d) Eén onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.

Ondernemingen die via één of meer andere ondernemingen één van de in de eerste alinea, onder a) tot en met d), bedoelde banden onderhouden, worden ook als één onderneming beschouwd.