Blijf op de hoogte

De kredietgever kan op eerste verzoek de Winwinlening vervroegd opeisbaar stellen bij de kredietnemer in de volgende gevallen:

  1. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer.
  2. Als de kredietnemer een zelfstandige is en hij of zij de activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt.
  3. Als de kredietnemer een rechtspersoon is, en die rechtspersoon onder voorlopig bewindvoerder geplaatst wordt, of
  4. bij een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de intresten van de Winwinlening.
  5. In geval van schrapping van ambtswege, wegens het niet-naleven door de kredietnemer van de voorwaarden van dit decreet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten.
  6. Bij het overlijden van de kredietnemer.

PMV moet hiervan binnen de drie maanden op de hoogte worden via de knop ‘annuleren’ op de PMV-website.

Na deze opeisbaarstelling vervalt het recht op het eenmalig belastingkrediet maar kan de kredietgever in bepaalde gevallen aanspraak maken op het eenmalig belastingkrediet (zie voorwaarden).