Blijf op de hoogte

Op basis van de-minimisverordening zijn de ondernemingen uit volgende sectoren uitgesloten:

  1. Ondernemingen uit de sector visserij en aquacultuur, voor zover die onder Verordening (EG) nr. 104/2000 vallen.
  2. Ondernemingen uit de sector van de productie van landbouwproducten.
  3. Ondernemingen uit de sector verwerking en afzet van landbouwproducten, in de volgende gevallen:
  • wanneer het waarborgbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten die door de betrokken ondernemingen op de markt worden gebrac
  • wanneer de waarborg afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven

4. Ondernemingen die een waarborg willen voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten van de EU, met name wanneer de waarborg direct aan de uitgevoerde hoeveelheden is gerelateerd, en waarborgen verleend voor de oprichting en exploitatie van een distributienet of andere lopende uitgaven in verband met werkzaamheden op het gebied van uitvoer.

5. Wanneer de waarborg afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen.

Wanneer een onderneming actief is in de in lid 1, onder 1), 2) of 3), bedoelde sectoren en ook actief is in één of meer andere sectoren of andere activiteiten verricht kan een waarborg worden verleend mits ervoor is gezorgd, met passende middelen zoals een scheiding van de activiteiten of een uitsplitsing van de kosten, dat de activiteiten in de van het toepassingsgebied van de de-minimis uitgesloten sectoren geen Waarborgregeling genieten.

6. Voor ondernemingen uit de sector goederenvervoer voor derden over de weg is een waarborg voor een krediet met als doel investering in rollend materiaal uitgesloten. Voor dergelijke ondernemingen wordt het plafond van het bruto-subsidie-equivalent gehalveerd tot 100.000 euro (waarborg t.e.m. 5 jaar van maximaal 750.000 euro en langer dan 5 jaar t.e.m. 10 jaar maximaal 375.000 euro) voor andere investeringen dan investeringen in rollend materiaal.