Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is een brownfield aan de Rechterscheldeoever, net buiten de Antwerpse ring. Het terrein is een voormalige petroleumhaven, die van 1902 tot midden de jaren ’80 actief werd gebruikt. De historische petroleumactiviteiten, accidentele lozingen en twee wereldoorlogen hebben geleid tot een aanzienlijk milieupassief. De restanten van dit industriële verleden vormen een uitdaging voor het behoud en de integratie van erfgoed. Bovendien ligt de site in poldergebied en is zij daardoor een 'grondwaterziek' terrein. De plek is onderbenut en verlaten, waardoor een complete make-over noodzakelijk is.

Een site met een dergelijk rijk verleden biedt, op het eerste gezicht, meer knelpunten dan opportuniteiten. En dat is zo op vele vlakken: archeologie, milieueffectenrapportage, bodemonderzoek, mobiliteit, erfgoed, vastgoed, wetgeving Overheidsopdrachten, hydrologie, en zo verder. Gelukkig zijn de knelpunten in kaart gebracht, onder andere dank zij de steun van EFRO en Agentschap Ondernemen.  Waar mogelijk, zetten we die bij PMV om in opportuniteiten. Blue Gate Antwerp is immers een multidisciplinair project bij uitstek, waarbij samenwerken noodzakelijk is.  

De resultaatseisen voor Blue Gate Antwerp zijn bewust hoog gesteld. We willen een hoogwaardig, watergebonden en uitermate duurzaam (eco-effectief) regionaal bedrijventerrein.

De herontwikkeling is het voorwerp van een brownfieldconvenant, met aanvullend en waar nodig een specifieke realisatieconvenant per onderdeel.

Realisaties

In 2014 startten de werken voor de aanleg van een watergebonden clusterkade. Een deel van de bestaande kaaimuur wordt uitgebouwd tot een laad- en loskade, die onder meer zal dienen voor de bevoorrading van de site. Naar verwachting zullen er aanvankelijk 220.000 ton goederen per jaar worden geladen en gelost, het equivalent van ongeveer 9.000 vrachtwagens. De kaaimuur werd met de nodige luister ingehuldigd op 20 oktober 2015.

Ook in 2015 verwelkomde Blue Gate Antwerp het bedrijf Bexco. Het heeft een dertigjarige erfpachtovereenkomst gesloten met Blue Gate Antwerp voor een terrein van 1,1 hectare. Het bedrijf uit Hamme zal er een nieuwe vestiging bouwen voor de productie van touwen voor de offshore-industrie. Er zal een vijfentwintigtal werknemers actief zijn.

Gunning van de herontwikkeling

Op woensdag 17 februari 2016 werd – na het voeren van een intensieve aanbestedingsprocedure -  de opdracht voor de herontwikkeling van de Petroleum Zuid site tot een duurzaam, watergebonden bedrijventerrein gegund aan het Consortium Blue O’pen. Blue O'pen heeft drie hoofdcontractanten: twee vennootschappen uit de DEME-groep - DEC (Deme Environmental Contractors) en DI (Dredging International) - en als derde vastgoedconsultant Bopro.

 Blue O'pen is een consortium dat verder beroep doet op de volgende onderaannemers:

  • voor de logistiek: Van Moer Stevedoring, Montea en City Depot
  • voor het energieluik: Cofely (uit de GDF-Suez groep)
  • voor het parkmanagement: Quares
  • voor R&D-sturing en ondersteuning: VITO en Universiteit Antwerpen
  • voor ruimtelijke planning en vergunningen: studiegroep Omgeving

Het project in cijfers

De totale ontwikkelingskosten van het PPS-projectgebied worden geraamd op 58 miljoen euro (prijspeil 2016, excl. btw). De saneringswerken worden geraamd op 22 miljoen euro. Door een gefaseerde ontwikkeling, waarbij inkomsten uit vermarkting maximaal worden afgestemd op de kosten, kunnen de investeringen aanzienlijk worden beperkt. Wat finaal resulteert in een maximale investering van 5 miljoen euro vanuit de aandeelhouders en een maximum van 8,3 miljoen euro door de bank.

Deze eerste fase van het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 63 hectare. Het totale werkingsgebied van Blue Gate Antwerp beslaat evenwel een oppervlakte van meer dan 110 hectaren.

Strategische en reguliere steun vanuit Vlaanderen

Naast de toekomstige investeringen in het Vlaams Gewest ter verbetering van de ontsluiting van de site en de aantakking van de site op het hogere wegennet, naast de voorziene investeringen vanuit de Lijn, zijnde het aanbod van een performante openbaar vervoersontsluiting, subsidieert het Vlaams Gewest via het agentschap Innoveren en Ondernemen 85 % van de infrastructuurkosten d.m.v. het subsidiebesluit bedrijventerrein, wat resulteert in een subsidie van 23,8 miljoen euro.

De herlocatie van de buitenopslag van ATAB laat toe de logistieke zone de heroriënteren tot een vormelijk en ruimtelijk logisch geheel. Deze herlocatie wordt gesubsidieerd met 1,8 miljoen euro, eveneens middelen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, dus het Vlaams Gewest.

Vanuit erfgoed wordt een subsidie van het Vlaams Gewest, meer bepaald agentschap Onroerend Erfgoed, voorzien van ca. 2 miljoen euro, voor de instandhouding, restauratie van de te beschermen erfgoedrelicten binnen het opdrachtgebied (APC-loods en piperacks).

Het Vlaams Gewest voorzag tevens de nodige middelen ter verwerving van de vroegere FSI-gronden, meer bepaald 6 miljoen euro.

De brownfieldconvenant impliceert eveneens een aantal financiële voordelen. Zo dienen geen registratierechten te worden betaald aan het Vlaams Gewest en dient geen financiële borg te worden gesteld, ten belope van de saneringskosten, ten aanzien van de OVAM.

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) tenslotte betaalde 12,8 miljoen euro voor de stabilisatie en ophoging van de kaaimuur ter hoogte van de site, als onderdeel van het geactualiseerd Sigmaplan. Wat de aanleg van de clusterkade mogelijk maakte.

De rol van PMV

PMV heeft in dit dossier zowel een strategische als een operationele inbreng, in nauwe samenwerking met de andere projectpartners AG Vespa, Stad Antwerpen en Waterwegen & Zeekanaal.

Het multidisciplinaire team van PMV stond mee aan de wieg van de structuur en de organisatie van het partnerschap zoals we dit vandaag kennen. PMV richtte daarvoor in 2007 de projectvennootschap Blue Gate Antwerp op.

Parallel aan de werking van de projectvennootschap, toetsen we periodiek de evolutie van deze gebiedsontwikkeling af met de omwonenden, met alle betrokken administraties en met het politieke niveau. Een dergelijk gedeeld partnerschap leidt tot een beter draagvlak, zowel op sociaal, administratief als politiek vlak.

Andere partners

Blue Gate Antwerp is een realisatie van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, Waterwegen & Zeekanaal, het gemeentelijk stadsontwikkelingsbedrijf AG Vespa en het agentschap Ondernemen & Stadsmarketing/Werk en Economie van de stad Antwerpen. Zij werken samen aan de ontwikkeling en de sanering van het terrein. Het project komt tot stand met financiële steun van Agentschap Ondernemen en Interreg IVB Noordwest-Europa.

Contact

Maarten Bettens, Senior investeringsmanager vastgoed

maarten.bettens@pmv.eu

http://www.bluegateantwerp.eu