Maatregelen van PMV tegen de impact van het coronavirus

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. De impact en de duur van de crisis vraagt dat ondernemingen over voldoende eigen vermogen kunnen beschikken, maar dat er ook extra maatregelen worden genomen om hun solvabiliteit te versterken.

De financiële en andere middelen die PMV mee in de markt zet, zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de relance van de Vlaamse economie.

Dat herstelplan focust op:

 • het opzetten van een welvaartsfonds met fiscale stimuli voor spaarders
 • bijkomende financiële middelen voor de achtergestelde leningen op 3 jaar
 • de uitbreiding van de Winwinlening en het nieuwe 'vriendenaandeel'
 • het verder inzetten van de waarborgcapaciteit

Daarnaast zal PMV in samenwerking met Vlaio de Handelshuurlening verstrekken. Ten slotte verleende PMV ondertussen al 6 maanden betalingsuitstel aan haar klanten om de eerste liquiditeitsnoden op te vangen. 

1. Achtergestelde leningen op drie jaar

Om de effecten van de coronacrisis voor Vlaamse bedrijven te temperen, creëert PMV een financiële buffer op middellange termijn met achtergestelde leningen op 3 jaar. Dit als aanvulling op overbruggingskredieten op heel korte termijn vanuit het federale niveau. 

De focus ligt op start-upbedrijven en scale-ups, en ook mature bedrijven die tijdelijk in moeilijkheden komen door de coronacrisis en nood hebben aan financiële versterking om de gevolgen van de crisis bovenop te komen. 

De achtergestelde leningen moeten voor 15 oktober 2021 aangevraagd worden. Het streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een volledig en onderbouwd informatiepakket) en de beslissing over de aangevraagde coronalening te beperken tot maximaal 1 maand.

 

 • Wie komt in aanmerking?

 • Modaliteiten

 • Veelgestelde vragen

U kunt hier de achtergestelde lening op 3 jaar aanvragen

2. Welvaartsfonds 

Vlamingen zijn harde werkers en verstandige spaarders.  Van de 284 miljard euro die op de spaarboekjes staat, wordt ongeveer 95 procent in omloop gebracht door de banken in de vorm van bijvoorbeeld investeringskredieten of hypothecaire leningen. Dat maakt dat de overige 5 procent - zo'n 14 miljard euro - kan gemobiliseerd worden voor de Vlaamse bedrijven. 

Slapend  spaargeld wordt zo geactiveerd. PMV zal het initiatief nemen om een welvaartsfonds op te zetten dat de solvabiliteit van de bedrijven in Vlaanderen kan opkrikken. Hiervoor zal de Vlaamse regerinig een kapitaalverhoging van 240 miljoen doorvoeren bij PMV. 

Voor meer informatie over het Welvaartsfonds kunt u terecht op www.welvaartsfonds.eu 

3. Waarborgcapaciteit van 3,4 miljard

In combinatie met de recent aangekondigde corona-crisiswaarborg beschikt PMV over een totale waarborgcapaciteit van 3,4 miljard die volop zal worden ingezet. Naast de gewone waarborgregeling en de corona-crisiswaarborg, verdubbelt ook de waarborgcapaciteit van Gigarant -voor waarborgen boven anderhalf miljoen euro - tot 3 miljard euro. 

Corona-crisiswaarborg

De Vlaamse overheid besliste om de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling, met een al in de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro, tot eind 2020 uit te breiden met een corona-crisiswaarborg van 100 miljoen euro.

Waarborgcapaciteit van 3 miljard euro via Gigarant

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de coronacrisis, zal Gigarant een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt:

 • De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro, een verdubbeling dus.
 • COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning);
 • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen
 • De waarborgpremie wordt bepaald op basis van een vergoeding die geldig zou zijn zonder COVID-19 impact. Voor de waarborg wordt de cash te betalen premie voor het eerste jaar verlaagd (naar  0,25% voor een KMO – 0,50% voor een grote onderneming). De toegekende vermindering op de premie van het eerste jaar is verschuldigd op de laatste premie betaaldatum of bij vroegtijdige beëindiging. Er wordt uitgegaan van een verlaging van de risicovergoeding van de bank, conform de daling van het risico van de bank op basis van de overheidswaarborg
 • Het maximaal bedrag van de gewaarborgde financiering per onderneming wordt bepaald conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming)
 • Er zal een tewerkstellingsengagement gevraagd worden
 • De Covid-19 waarborgen konden aanvankelijk tot 31 december 2020 uitgegeven worden maar die periode werd verlengd tot 15 oktober 2021
 • De Vlaamse Covid-19 waarborgregeling is complementair aan de federale waarborgregeling. Financieringsaanvragen die in aanmerking komen voor de federale  waarborgregeling, dienen een beroep  te doen op  deze  regeling. Daarnaast is een beroep op de Vlaamse COVID-19-waarborg mogelijk. Eenzelfde financiering kan aldus niet genieten van een dubbele bewaarborging, een federale bewaarborging voor een financiering sluit echter een Vlaamse bewaarborging voor een bijkomende financiering niet uit.

 

4. Winwinlening en vriendenaandeel

Winwinlening

Om kmo’s van meer kapitaal te voorzien in coronatijd, heeft de Vlaamse regering de bestaande Winwinlening uitgebreid. De nieuwe regeling houdt in dat je tot 75.000 euro (voorheen: 50.000 euro) kan lenen aan een bevriende ondernemer, in ruil voor 2,5 procent korting op je personenbelasting. Een bedrijf kan nu met de Winwinlening 300.000 euro lenen in plaats van 200.000. Ook de looptijd van de Winwinlening is flexibeler geworden: tussen vijf en tien jaar (in plaats van acht). Ook kleine aandeelhouders (tot maximum 5% van de aandelen in de kredietnemer) kunnen vanaf nu optreden als kredietgever.

Eerstdaags zal bij wijze van tijdelijke maatregel de overheidswaarborg bij een faillissement wordt uitgebreid van 30 naar 40 procent van het definitief verloren gegane kapitaal. De ontlener die een Winwinlening afsluit vóór 1 januari 2022 kan in geval van onvermogen tot terugbetaling door de kredietnemer aanspraak maken op 40 procent van zijn openstaande kapitaal (door middel van een belastingkrediet). Verder wil de Vlaamse Regering voor de ontleners die aan de kredietnemer een uitstel of een verlenging van een of twee jaar toestaan, het jaarlijkse belastingkrediet van 2,50% verlengen met eenzelfde periode. De maatregel geldt voor alle winwinleningen die een einde nemen in 2020. 

Meer info vindt u op de site van PMV/z.

Vriendenaandeel

Om de financiële nood van de Vlaamse ondernemingen in deze crisisperiode nog beter te kunnen opvangen, worden kapitaalparticipaties in vennootschappen fiscaal gestimuleerd. Familie en vrienden zullen zo aangemoedigd worden aandelen te verwerven in kmo’s. De vriendenaandeelhouder zal tot 75.000 euro in volstort kapitaal kunnen injecteren in een vennootschap, die zo tot 300.000 euro vers kapitaal kan ophalen. Een combinatie met de Winwinlening is mogelijk zolang de bedragen in hoofde van de vriendenaandeelhouder/kredietgever en de emittent/kredietnemer niet overschreden worden. De vriendenaandeelhouder die voldoet aan de voorwaarden ontvangt een belastingkrediet van 2,50% gedurende de periode dat de aandelen worden aangehouden, met een maximum van vijf jaar. Om de potentiële particuliere intekenaar op een kapitaalverhoging of -inbreng te beschermen zal overeenkomstig de vennootschapswetgeving een verslag moeten worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen. Dat moet een positief oordeel hebben gekregen van een bedrijfsrevisor of extern accountant.

 

5. Handelshuur

Omwille van de coronamaatregelen werden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van handelshuurlening in het leven geroepen. De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder een of twee maanden huur kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens een aantal maanden huur voorschiet d.m.v. een lening aan de huurder (via PMV/z-Leningen). De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Sedert 04/01/2021 is de regeling uitgebreid en kan de handelshuurlening tot maximaal 4 maanden huur bedragen (voorheen maximaal 2 maanden).

De handelshuurlening kan aangevraagd worden tot 1 juli 2021.

De handelshuur-leningen worden aan de huurder toegekend door PMV/z in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal optreden als eerste aanspreekpunt bij vragen.  

Meer info op de website van VLAIO.

Vragen stellen kan via de VLAIO-ondernemerslijn 0800-20 555 – of info@vlaio.be

 

6. Financiële assistentie aan bedrijven

Als Vlaamse Investeringsmaatschappij wil PMV zoveel mogelijk samen kijken met haar bedrijven hoe ze de impact van de coronacrisis op de Vlaamse economie en haar bedrijven kan mitigeren. PMV neemt daarom contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. De experts van PMV bekijken met de bedrijfsleiding wat de impact is van de coronacrisis op de onderneming, welke nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere beslissingen zich opdringen. De bedrijven worden maximaal geassisteerd in eventuele financieringsvraagstukken die uit de crisis voortvloeien en worden geïnformeerd over de beschikbare overheidsmaatregelen.

Bedrijven waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft, worden op een frequente basis opgevolgd. Die opvolging gebeurt vanuit de raad van bestuur van het portefeuillebedrijf, waarin PMV normaliter een zitje heeft. Afhankelijk van de impact van de coronacrisis op de sociale en financieel economische situatie van het bedrijf, gebeurt dit wekelijks of aan een lagere frequentie.

Meer info

Frank Kindt, Communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790