Nieuwsbrief

Deze checklist is van toepassing voor natuurlijke personen, met name voor een eenmanszaak. Vraagt u het krediet aan op naam van een vennootschap? Gebruik dan de checklist financiering voor vennootschappen.

Beantwoordt u aan deze 9 vereisten?

Wanneer u als kredietnemer (natuurlijk persoon) niet beantwoordt aan al deze 9 vereisten, kan PMV uw aanvraag voor financiering niet in aanmerking nemen:

 1. U moet een zelfstandige zijn in hoofdberoep. Een student-ondernemer (statuut student-zelfstandige) hoeft zich niet te vestigen in hoofdberoep om in aanmerking te komen voor financiering.
 2. U moet een uitbatingsadres hebben in het Vlaamse gewest, of een toegevoegde waarde voor het Vlaamse gewest kunnen aantonen.
 3. U moet een verblijfsvergunning hebben met een restduur van minimaal 2 jaar wanneer u niet beschikt over de EU-nationaliteit.
 4. U moet de economische begunstigde zijn van het krediet dat u aanvraagt.
 5. U moet een economische activiteit hebben die wordt uitgebaat onder de vorm van een eenmanszaak of van een op te richten vennootschap in het kader van het bekomen van financiering.
 6. Een lopende financiering bij LRM mag u niet hebben. Er geldt een verbod tot het cumuleren van financiering van LRM en PMV.
 7. Significante achterstallige schulden bij andere financiers, RSZ, BTW, belastingen… mag u evenmin hebben.
 8. U mag niet betrokken zijn in een niet afgesloten faillissement of verschoonbaar verklaard zijn in een afgesloten faillissement.
 9. U moet minder dan 4 jaar actief zijn in hoofdberoep op het moment van de financieringsaanvraag.

U bent niet actief in een activiteit die uitgesloten is van onze financiering?

Als kredietnemer (natuurlijke persoon) mag u niet actief zijn in één of meer van volgende activiteiten die uitgesloten zijn:

 • visserij en aquacultuur;
 • de primaire productie (teelt) van landbouwproducten (wanneer u naast de teelt ook landbouwproducten verwerkt, komt u wél in aanmerking voor financiering);
 • wapenhandel, tabak-, gok- of pornografische industrie (kranten-, nacht- en andere winkels waarvan de verkoop van producten uit de betrokken sector slechts een beperkt deel van de omzet uitmaakt, komen wél in aanmerking voor financiering);
 • activiteiten die illegaal zijn volgens de Belgische of internationale wetgeving;
 • de productie of distributie van gedistilleerde dranken (kranten-, nacht- en andere winkels waarvan de verkoop van de betroffen producten slechts een beperkt deel van de omzet uitmaakt, komen wél in aanmerking voor financiering);
 • IT voor onrechtmatige toegang tot datanetwerken of illegaal downloaden;
 • klonen van mensen voor research of therapeutische toepassingen;
 • genetisch gemanipuleerde organismen.

Het krediet mag niet worden aangewend voor de volgende doelen:

 • de herfinanciering van bestaande schulden die ouder zijn dan 3 maanden (voorbeeld: leveranciersschuld) op het moment van de aanvraag van het krediet – bankkredieten worden niet geherfinancierd;
 • de financiering van tradingactiviteiten zijnde de verhandeling van goederen die zich hoofdzakelijk in een import/-exportomgeving afspeelt, al dan niet met een speculatief oogmerk;
 • de financiering van middelen die dienen als onderpand voor (het bekomen van) een waarborg;
 • de financiering van vastgoedprojecten bestemd voor verkoop of verhuur aan derden (financiering van bedrijvencentra, (de uitbating van) hotels, vakantieparken enz. komt wel in aanmerking omwille van verhuurdiensten aan derden op korte termijn, net zoals de financiering van vastgoedprojecten bestemd voor verhuur aan verbonden vennootschappen eveneens in aanmerking komt);
 • de financiering van onderzoek en ontwikkeling (voor reeds bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van positieve resultaten, kan wel financiering van bedrijfskapitaal voor R&D-doeleinden overwogen worden in het kader van de uitbreiding van de activiteiten);
 • de financiering van producten of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn, zijnde de succesvolle afronding van de testfase, de technische testen van het prototype en dergelijke;
 • de financiering van de verwerving van een minderheidsbelang bij de overname van aandelen (de meerderheid van de aandelen moet verworven worden of door het verwerven van bijkomende aandelen, moet de meerderheid bekomen worden);
 • de financiering van de overname van een gedeelte van een handelsfonds (het handelsfonds moet steeds integraal worden overgenomen);
 • de financiering van de oprichting en uitbating van een verkoopnetwerk in het buitenland;
 • de financiering van export;
 • de financiering van rollend materieel bestemd voor goederenvervoer over de weg voor derden;
 • de financiering van verrichtingen waarbij de aanvrager verschijnt aan beide zijden van de verrichting.

Voldoet het aangevraagde krediet aan deze modaliteiten?

Het aangevraagde krediet moet voldoen aan volgende eigenschappen:

 • Het krediet bedraagt maximaal 4 keer de eigen inbreng van de aanvrager.
 • Het krediet bedraagt maximaal 100.000 euro in het geval van een Startlening.
 • Het krediet bedraagt maximaal 350.000 euro in het geval van een Cofinanciering.
 • Het krediet bedraagt maximaal 700.000 euro in het geval van een Cofinanciering+.
 • Het krediet bedraagt samen met andere leningen van PMV maximaal 700.000 euro.
 • Het krediet bedraagt maximaal 50% van de totale financiering in geval van een Cofinanciering of Cofinanciering+.
 • Het krediet bedraagt samen met andere overheidsfinancieringen niet meer tot 50% van de totale financiering.
 • Het krediet gaat gepaard met een eigen inbreng van minimaal 10% van de totale financiering in geval van een Cofinanciering of Cofinanciering+.
 • Het krediet gaat gepaard met een erkende cofinanciering van minimaal 20% van de totale financiering in geval van een Cofinanciering of Cofinanciering+. Een erkende cofinanciering is een financiering op lange termijn van een door PMV erkende cofinancierspartij zoals een bank, een investeringsfonds, een business angel, een crowdfundingplatform…