nl
Nieuwsbrief

38ste oproep aan de kandidaat-waarborghouders (landbouw)

De Vlaamse minister bevoegd voor economie lanceert namens de Vlaamse Regering een oproep om te achterhalen welke rechtspersonen belangstelling vertonen om waarborghouder te worden om waarborgen te kunnen verlenen aan financieringsovereenkomsten aan ondernemingen die actief zijn in de sector van de (primaire) landbouw.

Detail en voorwaarden voor deze oproep

Nummer oproep Oproep 38
Doelgroep Ondernemingen die actief zijn in de sector (primaire) landbouw – de weerhouden Nacebel-codes voor deze oproep worden verder meegedeeld.
Datum oproep 19 september 2023
Maximale bedrag aan waarborgen 50.000.000 euro
Toepasselijk decretaal kader Decreet van 10 december 2021 houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2022 tot uitvoering van het decreet van 10 december 2021 houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2009 tot uitvoering van Hoofdstuk III/1 van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.
Toepasselijke staatssteunregeling Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing  van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector.
Rechtspersonen die in aanmerking komen als kandidaat-waarborghouder
 • Kredietinstellingen
 • Leasingmaatschappijen
 • Kredietverlenende rechtspersonen voor de sociale economie
 • Alternatieve financieringsinstellingen
Financieringsovereenkomsten die kunnen gewaarborgd worden (1) Financieringsovereenkomsten waarbij de waarborghouder aan de begunstigde een krediet verleent voor de financiering van investeringen of werkkapitaal

(2) Financieringsovereenkomsten waarbij de waarborghouder zich voor rekening van de begunstigde persoonlijk garant stelt ten voordele van één of meer schuldeisers van de begunstigde

(3) Leasingovereenkomsten tussen de waarborghouder en de begunstigde

(4) Financieringsovereenkomsten die door de waarborghouder zijn toegestaan als een verlenging van een bestaande financieringsovereenkomst en waarvoor al een waarborg is verkregen

(5) Overeenkomsten die een combinatie bevatten van de financieringsovereenkomsten vermeld in punt 1. t.e.m. punt 4.

Maximale duur van de waarborg 10 jaar – verlengingen van de waarborg zijn beperkt tot 5 jaar.
Maximaal dekkingspercentage 75%
Premie als tegenprestatie voor de waarborg (en berekening) 0,5% – gewaarborgd bedrag in hoofdsom x duur van de waarborg x 0,5%
Gebruiksperiode van het contingent Van 1/01/2024 t.e.m. 31/12/2024. Deze periode kan door de bevoegde minister verlengd worden.
Herbepaling contingenten Indien een deel van het toegekend contingent niet tijdig wordt opgebruikt, kan de minister beslissen om de gebruiksperiode van het toegekende contingent te verlengen, eventueel aan nieuwe voorwaarden.
Er zijn geen eerdere oproepen voor ondernemingen die actief zijn in de sector van de (primaire) landbouw. In het kader van deze oproep worden daarom geen eerdere oproepen verlengd noch eerder toegekende contingenten herbepaald.
Termijn en wijze waarop door de kandidaat-waarborghouder gereageerd moet worden op deze oproep De kandidaat-waarborghouder stuurt zijn kandidatuur en aanvraag uiterlijk op 30 november 2023 naar PMV-Standaardwaarborgen nv, Oude Graanmarkt 63, 1000 BRUSSEL of renate.verhoeven@pmv.eu.
Termijn waarin de minister beslist over de toekenning van de contingenten aan de kandidaat-waarborghouders Uiterlijk 31/12/2023.
Herverdeling contingenten: evaluatiedatum en berekening De toekenning van een contingent gebeurt voorwaardelijk en kan in de gebruiksperiode herzien worden. Het toegekende contingent van deze oproep wordt verminderd wanneer het effectief gebruikte waarborgpercentage (EGW%) van de waarborghouder op de evaluatiedatum lager is dan de minimumgrens (MinG). Het toegekende contingent  van deze oproep wordt vermeerderd wanneer het effectief gebruikte waarborgpercentage (EGW%) van de Waarborghouder op de evaluatiedatum hoger is dan de maximumgrens (MaxG).

Voor de evaluatiedatum 30 juni 2024 is:

 • de MinG = het lineair gebruikte waarborgpercentage – 15%;
 • de MaxG = het lineair gebruikte waarborgpercentage + 10%.

Voor de evaluatiedatum 30 september 2024 is:

 • de MinG = het lineair gebruikte waarborgpercentage – 10%;
 • de MaxG = het lineair gebruikte waarborgpercentage + 5%.

Het effectief gewaarborgde percentage (EGW%) wordt berekend aan de hand van de formule : EGW% =100 x (A/B), waarbij:

 • A = het binnen deze oproep gebruikte contingent tot op de datum die twintig dagen voorafgaat aan de evaluatiedatum;
 • B = het aan de waarborghouder toegekende contingent.

Het lineair gebruikte percentage (LGW%) wordt berekend aan de hand van de formule LGW% = 100 x ( E/F), waarbij:

 • E = het aantal verstreken dagen sinds de toekenning van het contingent tot aan de datum die twintig dagen voorafgaat aan de evaluatiedatum;
 • F = het totaal aantal dagen van de gebruiksduur van het contingent.

Het teruggenomen contingent = (MinG – EGW%) x toegekend contingent.

De som van de teruggenomen contingenten wordt toegewezen en herverdeeld als volgt:

 • 50 % wordt gelijk verdeeld onder de waarborghouders van wie op de evaluatiedatum blijkt dat het door hen EGW% hoger ligt dan de MaxG;
 • 50 % wordt proportioneel verdeeld, onder de waarborghouders van wie op de evaluatiedatum blijkt dat het door hen EGW% hoger ligt dan de MaxG, in verhouding tot hun aandeel in het totaal van de door hen gebruikte contingenten tot op de datum die twintig dagen voorafgaat aan de evaluatiedatum.
Verdeling van het maximale bedrag aan waarborgen Het maximale bedrag aan waarborgen (MBW) wordt onder de kandidaat-waarborghouders verdeeld in 5 verdeelrondes. Na elke ronde wordt de eventuele rest van het MBW verdeeld in de volgende ronde. Het toegekende contingent aan een waarborghouder is de som van alle verdeelrondes en beperkt tot het gevraagde contingent. Als een kandidaat-waarborghouder in een verdeelronde zijn gevraagde waarborgbedrag bereikt, wordt die kandidaat-waarborghouder niet in beschouwing genomen voor de berekeningen in de volgende verdeelrondes.

In een eerste verdeelronde wordt maximaal 10 % van het MBW verdeeld. Het exacte percentage (A) van het MBW dat in deze ronde zal worden verdeeld, wordt berekend aan de hand van de volgende formule : A = 100 x(B/C), waarbij:

 • B = het aantal nieuwe kandidaat-waarborghouders;
 • C = het totale aantal kandidaat-waarborghouders.

In een tweede verdeelronde wordt maximaal 15 % van het MBW eventueel vermeerderd met het surplus uit de vorige verdeelronde verdeeld onder kandidaat-waarborghouders die op de datum van de publicatie van deze oproep al een gebruikt contingent hebben onder eerdere oproepen (*).

Het bedrag aan waarborgen in deze verdeelronde zal verdeeld worden aan de hand van een puntensysteem.
Iedere kandidaat-waarborghouder aan wie naar aanleiding van eerdere oproepen al een gebruikt contingent heeft, krijgt een puntenscore toegekend op basis van de volgende berekening : A = 100 x (B/ C), waarbij:

 • A = score van de kandidaat-waarborghouder;
 • B = het in de eerdere oproepen (*) door de betrokken kandidaat-waarborghouder gebruikte contingent tot op de datum van de publicatie van de oproep;
 • C = het in eerdere oproepen (*) aan de betrokken kandidaat-waarborghouder toegekende contingent.

Het verkregen percentage A wordt vertaald in een puntenscore aan de hand van de onderstaande tabel.

Deel I (basis): 0-10% : 0 punten, 11-20%: 1 punt , 21-30%: 2 punten, 31-40%: 3 punten, 41-50%: 5 punten, 51-60%: 7 punten, 61-70%: 9 punten, 71-80%: 12 punten, 81-90%: 15 punten, 91-100%: 18 punten.

Deel II (bonus): 61-75%: 1 punt extra, 76-90%: 3 punten extra, 91-100%: 5 punten extra.

De totale puntenscore is de som van de toe te kennen punten uit deel I en II. Aan de hand van de verkregen puntenscore wordt het bedrag aan waarborgen van deze ronde verdeeld op basis van de formule D = (E x F ) / G, waarbij:

 • D = het in deze verdeelronde toe te kennen waarborgbedrag aan een in deze verdeelronde in aanmerking komende kandidaat-waarborghouder;
  E = het in deze verdeelronde te verdelen bedrag aan waarborgen;
 • F = de aan een kandidaat-waarborghouder toegekende puntenscore;
 • G = de som van de puntenscores van aan alle in deze ronde in aanmerking komende kandidaat-waarborghouders.

(*) de oproepen van 24 maanden voorafgaand aan de publicatie van deze oproep en voor dezelfde doelgroep

In een derde verdeelronde wordt maximaal 60 % van het MBW, eventueel vermeerderd met het surplus uit de vorige verdeelronde, verdeeld tussen de kandidaat-waarborghouders die op de datum van de publicatie van de oproep al een gebruikt contingent hebben onder eerdere oproepen. Voor iedere kandidaat-waarborghouder wordt het percentage berekend op basis van de formule A = (BxC)/D, waarbij :

 • A = het in deze verdeelronde aan de betrokken kandidaat-waarborghouder toe te kennen bedrag aan waarborg;
 • B = het in deze verdeelronde te verdelen bedrag aan waarborgen;
 • C = het in de eerdere oproepen (*) door de betrokken kandidaat-waarborghouder gebruikte contingent tot op de datum van de publicatie van de oproep;
 • D = de som van de gebruikte contingenten onder de eerdere oproepen (°) tot op de datum van de publicatie van de oproep van alle kandidaat-waarborghouders die in deze verdeelronde in beschouwing worden genomen.

(*) de oproepen van 24 maanden voorafgaand aan de publicatie van deze oproep en voor dezelfde doelgroep.

In een vierde verdeelronde wordt maximaal 5 % van het MBW eventueel vermeerderd met het surplus uit de vorige verdeelronde verdeeld onder de kandidaat-waarborghouders die op datum van de oproep al een gebruikt contingent hebben onder eerdere oproepen.
Het bedrag aan waarborgen in deze verdeelronde worden per kandidaat-waarborghouder verdeeld op basis van een benchmark dat uit de volgende parameters bestaat:

 • het waarborgpercentage: op basis van het voortschrijdend gemiddelde over de laatste twee jaar wordt de verhouding berekend tussen het totale bedrag van de verbintenissen van de kmo’s bij die kandidaat-waarborghouder en het totale bedrag van de gewaarborgde verbintenissen;
 • het opzeggingspercentage:  de verhouding berekend tussen het totaal van het aantal gewaarborgde financieringsovereenkomsten in de periode van twee jaar vóór de datum van de publicatie van de oproep en het totaal van het aantal van de in die periode afgeroepen  financieringsovereenkomsten. Het aldus verkregen percentage wordt met factor drie vermenigvuldigd.
 • het uitbetalingspercentage: de verhouding berekend tussen het bedrag aan afgeroepen en betaalde waarborgen en het totaal van het toegekende waarborgbedrag.

Bij de berekening van deze percentages wordt geen rekening gehouden met dossiers die onderworpen zijn aan een andere regeling dan de waarborgregeling.

Het resterend saldo van het MBW wordt door de minister, in een vijfde verdeelronde, verdeeld onder alle kandidaat-waarborghouders na gemotiveerd advies van PMV-Standaardwaarborgen nv. Het advies en de beslissing zijn onder meer gebaseerd op de motivering van het door de kandidaat-waarborghouder gevraagde bedrag aan waarborgen.

Kandidaatstelling

De kandidaat-waarborghouders worden verzocht om hun kandidatuur uiterlijk op 30 november 2023 in te dienen per e-mail naar renate.verhoeven@pmv.eu hetzij met aangetekend schrijven aan PMV-Standaardwaarborgen nv, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.

Gelieve gebruik te maken van het formulier voor de kandidaatstelling.

Voor meer informatie over deze oproep en over de formaliteiten die vervuld moeten worden, kan u terecht bij PMV-Standaardwaarborgen nv, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, via e-mail naar helpdesk.standaardwaarborgen@pmv.eu of bellen naar 02/229 52 60.

Het van toepassing zijnde decreet en uitvoeringsbesluit.

Nacebelcodes voor oproep 38

Code Omschrijving
01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
011 Teelt van eenjarige gewassen
0111 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
01110 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
0111001 Graanteelt (m.u.v. rijst): tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz.
0111002 Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten: aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.
0111003 Teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen
0111004 Teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw
0111005 Teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd
0112 Teelt van rijst
01120 Teelt van rijst
0113 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
01130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
0113001 Teelt van paddestoelen en truffels
0113002 Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt
0113011 Aardappelteelt
0113012 Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte
0114 Teelt van suikerriet
01140 Teelt van suikerriet
0115 Teelt van tabak
01150 Teelt van tabak
0116 Teelt van vezelgewassen
01160 Teelt van vezelgewassen
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen
01191 Teelt van bloemen
0119101 Teelt van bloemen en snijbloemen
0119102 Vervaardiging van gedroogde bloemen
0119103 Teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt
01199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
012 Teelt van meerjarige gewassen
0121 Teelt van druiven
01210 Teelt van druiven
0121001 Teelt van wijn- en tafeldruiven
0122 Teelt van tropisch en subtropisch fruit
01220 Teelt van tropisch en subtropisch fruit
0123 Teelt van citrusvruchten
01230 Teelt van citrusvruchten
0124 Teelt van pit- en steenvruchten
01240 Teelt van pit- en steenvruchten
0124001 Fruitteelt: de teelt van appels, peren, abrikozen, kersen, perziken, enz.
0125 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
01250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
0126 Teelt van oliehoudende vruchten
01260 Teelt van oliehoudende vruchten
0127 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01270 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
0128 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
01280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
0128001 Kruidenteelt: kappers, paprika’s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.
0128011 Teelt van specerijgewassen: laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz.
0128021 Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijke
0129 Teelt van andere meerjarige gewassen
01290 Teelt van andere meerjarige gewassen
0129001 Teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk.
013 Plantenvermeerdering
0130 Plantenvermeerdering
01301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
01309 Overige plantenvermeerdering
0130901 Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
0130902 Teelt van zoden om te verplanten
014 Veeteelt
0141 Fokken van melkvee
01410 Fokken van melkvee
0141001 Fokken van melkvee
0141002 Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels
0142 Fokken van andere runderen en buffels
01420 Fokken van andere runderen en buffels
0143 Fokken van paarden en andere paardachtigen
01430 Fokken van paarden en andere paardachtigen
0144 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
01440 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
0145 Fokken van schapen en geiten
01450 Fokken van schapen en geiten
0145001 Fokken van schapen en geiten
0145002 Productie van ruwe wol
0145003 Productie van rauwe schape- en geitemelk
0146 Fokken van varkens
01461 Fokvarkenshouderijen
0146101 Fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen
01462 Varkensvetmesterijen
0146201 Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden
0147 Fokken van pluimvee
01471 Kippenkwekerijen
01472 Productie van eieren van pluimvee
01479 Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen
0149 Fokken van andere dieren
01490 Fokken van andere dieren
0149001 Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas
0149002 Fokken van konijnen
0149003 Fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen)
0149004 Fokken van pelsdieren
0149005 Fokken van wild in kwekerijen
0149006 Kweken van huisjesslakken (escargots)
0149007 Fokken van andere dieren, n.e.g.
015 Gemengd bedrijf
0150 Gemengd bedrijf
01500 Gemengd bedrijf
0150001 Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt
016 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
0161 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
0161001 Voorbereiden van landbouwvelden
0161002 Opzetten van een teelt
0161003 Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht
0161004 Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
0161005 Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten
0161006 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
0161007 Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw
0161008 Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
0162 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
01620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
0162001 Kunstmatige inseminatie
0162002 Scheren van schapen voor derden
0162003 Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken
0162011 Activiteit van hoefsmeden
0163 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
01630 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
0163001 Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren
0164 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
01640 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
017 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
0170 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
01700 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
0170001 Jacht en plaatsen van vallen voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, voor het verzamelen van bont of huiden, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdier
02 Bosbouw en de exploitatie van bossen
021 Bosbouw
0210 Bosbouw
02100 Bosbouw
0210001 Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden
0210002 Teelt van hakhout
0210003 Exploitatie van bosboomkwekerij
022 Exploitatie van bossen
0220 Exploitatie van bossen
02200 Exploitatie van bossen
0220001 Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
023 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
0230 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
02300 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
024 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
0240 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
02400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
0240001 Inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging
0240002 Vervoer van stamstukken in het bos