nl
Nieuwsbrief

Disclaimer

Het bezoeken van de website of bekijken van informatie die erop voorkomt, geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het aanvaarden en instemmen met de voorwaarden houdt in geen geval in dat u een licentie verkrijgt om de weergegeven inhoud, de gegevens of de diensten te hernemen. Indien u verdere inlichtingen nodig heeft of opmerkingen wil overmaken, kan u PMV contacteren op het volgende adres:

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.

via frank.kindt@pmv.eu

Intellectuele eigendomsrechten

Teksten, vormgeving, afbeeldingen, illustraties, foto’s, logo’s, merknamen en andere vermeld op deze site zijn de materiele en intellectuele eigendom van PMV of via contracten of licenties die PMV met derden afsloot, haar eigendom geworden. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom.
Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, vertalingen, wijzigingen van de volledige site of een onderdeel daarvan, mogen enkel gebeuren wanneer PMV daartoe vooraf schriftelijk haar akkoord heeft verleend, tenzij dit volgens de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, niet nodig zou zijn.

Aansprakelijkheid

PMV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvolledigheid, eventuele vergissingen noch voor de eventuele schade die hierdoor zou kunnen worden berokkend bij het consulteren of gebruiken van om het even welke informatie, materiaal of beoordelingen die via de website worden verspreid. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.
PMV mag op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

Externe informatie

PMV kan in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke links naar externe websites of naar webpagina’s van derden waarover PMV geen zeggenschap heeft en die enkel ter informatie weergegeven worden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die eruit kunnen ontstaan.