nl
Nieuwsbrief

Deugdelijk bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur is gewijzigd in 2022. De algemene vergadering van 17 mei 2022  verlengde het mandaat van mevrouw Rosette S’Jegers en de heren Peter Verhaeghe en Lucien Gijsens tot en met de eerstvolgende bijzondere algemene vergadering.

Op de bijzondere algemene vergadering van 30 juni vervielen de mandaten van mevrouw Rosette S’Jegers en de heren Peter Verhaeghe en Lucien Gijsens. Diezelfde bijzondere algemene vergadering benoemde Sophie Manigart als bestuurder en herbenoemde Peter Verhaeghe en Lucien Gijsens als bestuurders tot en met de gewone algemene vergadering van 2025.

De raad van bestuur is in de loop van 2022 15 keer bijeengekomen. De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur waren als volgt:

Bestuurder Aanwezigheden Vaste vergoeding Zitpenning
Koen Kennis (Voorzitter) 15/15 12.396 euro 16.740 euro
Rosette S’Jegers 9/10 3.099 euro 4.650 euro
Raf Suys 15/15 6.198 euro 8.370 euro
Luc Gijsens 15/15 6.198 euro 8.370 euro
Jeroen Overmeer 12/15 6.198 euro 6.510 euro
Carine Smolders 13/15 6.198 euro 7.130 euro
Peter Verhaeghe 14/15 6.198 euro 7.750 euro
Gert Bergen 13/15 6.198 euro 7.130 euro
Karine Moykens 11/15 3.099 euro 6.200 euro
Sophie Manigart 5/5 6.198 euro 3.100 euro

 

Vergoedingen benoemings- en remuneratiecomité 2022

De raad van bestuur van PMV wordt ondersteund door twee adviescomités, met name het benoemings- en remuneratiecomité en het auditcomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft zich in de loop van 2022 gebogen over de rekruterings- en leerstrategie, de personeelsbeoordelingen en het personeelsverloop, het personeelsbudget 2023 en de aanstelling van nieuwe onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur van PMV. Het comité heeft ook advies gegeven over het hr-meerjarenplan bedoeld om bestaande processen te stroomlijnen (bv. rekruteringsproces, evaluatiecyclus, prestatiemanagement, enz.), nieuwe ondersteunende maatregelen voor medewerkers te introduceren (bv. PMV leeracademy, HR Intranet, MyPMV, wellbeing-aanbod, enz.) en het PMV employer brand-imago te versterken via nieuwe toepassingen op de PMV website en LinkedIn-pagina.

Het heeft zich tevens gebogen over hoe om te gaan met de impact van de hoge indexatie op loonmassa en -schalen alsook de gewijzigde marktomstandigheden inzake mobiliteitsvoorwaarden. Dit teneinde de aantrekkelijkheid van PMV als werkgever te bewaren.

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het benoemings- en remuneratiecomité waren als volgt:

Lid Aanwezigheden Vaste vergoeding Zitpenning
Peter Verhaeghe 3/5 0 euro 1.860 euro
Rosette S’Jegers 4/4 0 euro 2.480 euro
Karine Moykens 5/5 0 euro 3.100 euro
Jeroen Overmeer 4/5 0 euro 2.480 euro

Vergoedingen auditcomité 2022

Het auditcomité heeft tijdens het jaar 2022 zijn normale en periodieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de opmaak en de bespreking van de jaarrekening en het budget. Ook heeft het de tussentijdse balansen en budgetcontrole, de intern geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekeningen van de dochtermaatschappijen van de PMV-groep besproken.

Daarnaast heeft het auditcomité inzage gekregen in de resultaten van de analytische rapportages over 2021 en 2022. Naast de financiële rapportering besteedt de vaste agenda van het auditcomité ook aandacht aan de interne controle en risicobeheersystemen: de stand van zaken m.b.t. de activiteiten van de Compliance-functie kwam aan bod, alsook de actuele status van de actieplannen voor de voorbije enterprise risk monitoring-oefening.

In de loop van 2022 werden de governancedocumenten van het auditcomité en van de interne audit geactualiseerd. Bijkomend richtte de PMV-groep een eigen interne auditfunctie op. Na een inwerkingsperiode is de interne auditor eind 2022 gestart met de eerste auditwerkzaamheden. Hierbij hield de interne audit rekening met de bestaande auditjaarplanning. Een eerste audit, met name cybersecurity, werd uitbesteed. De interne audit startte zelf een audit ‘back-offi ce in PMV-Standaardleningen NV’ op. Tevens werd het overleg opgestart tussen de interne audit en de commissaris.

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het auditcomité waren als volgt:

Lid Aanwezigheden Vaste vergoeding Zitpenning
Lucien Gijsens (vz) 4/4 0 euro 2.480 euro
Carine Smolders 4/4 0 euro 2.480 euro
Koen Kennis 2/4 o euro 1.240 euro