nl
Nieuwsbrief

Deugdelijk bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur is niet gewijzigd in 2021. In de loop van 2021 is de raad van bestuur 12 keer bijeengekomen. Omwille van COVID-19 heeft deze regelmatig plaatsgevonden via videoconferentie. De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur waren als volgt:

Bestuurder Aanwezigheden Vaste vergoeding Zitpenning
Koen Kennis (Voorzitter) 10/12 12.396 euro 12.400 euro
Rosette S’Jegers 11/12 6.198 euro 6.820 euro
Raf Suys 12/12 6.198 euro 7.440 euro
Luc Gijsens 12/12 6.198 euro 7.440 euro
Jeroen Overmeer 11/12 6.198 euro 6.820 euro
Carine Smolders 11/12 6.198 euro 6.820 euro
Peter Verhaeghe 12/12 6.198 euro 7.130 euro
Gert Bergen 11/12 6.198 euro 7.440 euro
Karine Moykens 08/12 6.198 euro 4.960 euro

 

Vergoedingen benoemings- en remuneratiecomité 2021

De raad van bestuur van PMV wordt ondersteund door twee adviescomités, met name het benoemings- en remuneratiecomité en het auditcomité.

Het benoemings- en remuneratiecomité heeft zich in de loop van 2021 gebogen over de rekruteringsstrategie, de  personeelsbeoordelingen en het personeelsbudget 2022. Het heeft de salarisbenchmark en de aanpassingen aan de loonschalen geëvalueerd en met advies voorgelegd aan de raad van bestuur. Het comité heeft zich ook gebogen over contractclausules ter bevordering van de retentie, alsook de resultaten van een personeelsbevraging geëvalueerd.

De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het benoemings- en remuneratiecomité waren als volgt:

Lid Aanwezigheden Vaste vergoeding Zitpenning
Peter Verhaeghe 3/3 0 euro 1.860 euro
Rosette S’Jegers 3/3 0 euro 1.860 euro
Karine Moykens 3/3 0 euro 1.860 euro
Jeroen Overmeer 3/3 0 euro 1.240 euro

Vergoedingen auditcomité 2021

Het auditcomité heeft tijdens het jaar 2021 zijn normale en periodieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de opmaak en de bespreking van de jaarrekening en het budget. Ook heeft het de tussentijdse balansen en budgetcontrole, de intern geconsolideerde jaarrekening en de jaarrekeningen van de dochtermaatschappijen van de PMV-groep besproken. Daarnaast heeft het auditcomité inzage gekregen in de resultaten van de analytische rapportages over 2020 en 2021.
De resultaten van de interne audits met betrekking de postimplementatiereview van leningenbeheersysteem van PMV/z-leningen alsook de audit van Waarborgen & Winwinleningen werden besproken. Tevens werd de opvolging van de bevindingen van voorgaande
interne-auditopdrachten besproken. Tot slot heeft het auditcomité kennis genomen van de enterprise risk monitoring oefening die uitgevoerd werd.
De aanwezigheden van en de vergoedingen voor de leden van het auditcomité waren als volgt:

Lid Aanwezigheden Vaste vergoeding Zitpenning
Lucien Gijsens 4/4 0 euro 2.480 euro
Carine Smolders 4/4 0 euro 2.480 euro
Koen Kennis 4/4 o euro 2.480 euro