nl
Nieuwsbrief

Cofinanciering voor jonge innovatieve starters

Vlotte toegang tot financiering binnen een helder afsprakenkader

Innovatieve starters en heel jonge ondernemingen met vernieuwende of technologische activiteiten hebben het vaak moeilijk om financiering te vinden, zelfs bij PMV. Met een Cofinanciering voor innovatieve starters wil PMV hen makkelijker toegang geven tot financiering, op een vlotte manier, binnen een helder afsprakenkader.

Doordat zij nog geen positieve gerealiseerde kasstromen hebben en dus al evenmin over onmiddellijke terugbetalingscapaciteit beschikken, kunnen innovatieve of technologische starters vaak geen beroep doen op klassieke bankfinanciering. Niettemin verkiezen ze voor hun financiering doorgaans een lening boven een kapitaalinbreng: niet alleen verliezen ze door een kapitaalparticipatie een deel van hun eigen bedrijf, ook de procedure om een lening te verkrijgen, is veel eenvoudiger.

Toch weigering of voorwaarden

De Cofinanciering van PMV is in die gevallen een interessante optie, in combinatie met de financiële ondersteuning van venture capital fondsen, business angels of andere investeerders. Maar zelfs bij de aanvraag van een Cofinanciering werden nogal wat dossiers geweigerd of kregen ze meer voorwaarden opgelegd: waarborgen, de inbreng van extra kapitaal, de uitbetaling onder voorbehoud van het behalen van doelstellingen…

Duidelijke criteria, vlotte toekenning

Niettemin wil PMV jonge, innovatieve en beloftevolle bedrijven op een vlotte manier aan financiering helpen, ondanks hun grote risicoprofiel. We hebben daarom een aparte vorm van Cofinanciering gecreëerd voor startende, innovatieve bedrijven die vandaag nog niet over een positieve cash flow beschikken, maar op basis van een realistisch en onderbouwd businessplan in de toekomst wel voldoende terugbetaalcapaciteit kunnen aantonen. Dit zijn de eigenschappen:

  • een maximaal kredietbedrag van 150.000 euro;
  • een eigen inbreng onder de vorm van (quasi-)kapitaal door erkende investeerders, fondsen, business angels… ten belope van minimaal het bedrag van de Cofinanciering;
  • een looptijd van maximaal 5 jaar;
  • een vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing van maximaal 3 jaar;
  • een vaste interestvoet van 4,5% bij een vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing tot 1 jaar (bij een vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing van 2 of 3 jaar wordt de vaste interest verhoogd naar respectievelijk 4,75% en 5%).

Makkelijkere financiering

Jonge, innovatieve en beloftevolle bedrijven zonder positieve gerealiseerde cashflow — we hanteren de criteria over digitalisering en innovatie van het EIF om te bepalen wie in aanmerking komt — zijn door de nieuwe Cofinanciering-versie niet alleen verzekerd van financiering maar ook van een vlotte verwerking van hun dossier zonder bijzondere voorwaarden. Met de Cofinanciering voor jonge innovatieve starters wil PMV het voor hen makkelijker maken om financiering te vinden wanneer ze in een vroege fase al één of meer investeerders of business angels hebben kunnen aantrekken (en wanneer ze PMV hebben kunnen overtuigen van hun team en de slaagkansen van het project).

Meer geld nodig?

Hebben jonge innovatieve starters nood aan grotere bedragen? PMV is graag bereid hun case te analyseren en via een kapitaalparticipatie mogelijks hun ontwikkeling te financieren. Wanneer er omzet en positieve cashflow gerealiseerd worden, kan het kredietbedrag bovendien worden opgetrokken binnen de grenzen van het bestaande kader van de Cofinanciering.

Veelgestelde vragen over de Cofinanciering voor jonge innovatieve starters

Moet een onderneming positieve cashflows gerealiseerd hebben om in aanmerking te komen voor een Cofinanciering?

Neen, ook bij gerealiseerde negatieve cashflows kan een Cofinanciering of Cofinanciering voor jonge innovatieve starters worden aangevraagd. Wel moet er steeds commerciële tractie zijn én terugbetalingscapaciteit blijken uit het voorliggend financieel plan. Voor ondernemingen die positieve cashflows hebben of die realiseren kort na het ter beschikking stellen van het krediet, is een Cofinanciering een geschikt product. Voor ondernemingen die pas op langere termijn positieve cashflows realiseren is de Cofinanciering voor jonge innovatieve starters geschikt.

Kan PMV waarborgen koppelen aan een Cofinanciering?

In principe werkt PMV zonder waarborgen. Het kredietcomité van PMV zal in elk dossier beslissen of waarborgen noodzakelijk geacht worden. De waarborgen voor PMV blijven in principe beperkt tot een solidaire borgstelling (al dan niet met loonsafstand), een hypothecair mandaat of een pand op de aandelen. Daarnaast kan PMV ook opteren voor het tekenen van verbintenissen van bestuurders of aandeelhouders zoals bijvoorbeeld een ‘cash deficiency’-clasule. Bij een Cofinanciering voor jonge innovatieve starters worden geen van bovenstaande waarborgen gesteld.

Komt onderzoek en ontwikkeling in aanmerking voor een Cofinanciering?

Financieringen in het kader van onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor ondernemingen in de ontwikkelingsfase komen niet in aanmerking voor een Cofinanciering, ook niet voor een Cofinanciering voor jonge innovatieve starters. Producten of diensten moeten commercialiseerbaar zijn en markttractie moet aangetoond kunnen worden. Aanpassingen die gedaan moeten worden aan een werkend basisproduct of software in functie van de concrete noden van een cliënt, worden niet als R&D beschouwd. Voor reeds bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van gunstige resultaten, kan wel een financiering van bedrijfskapitaal voor R&D-doeleinden overwogen worden, dit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten. In concrete gevallen kan contact opgenomen worden met PMV om de situatie te evalueren.

Kan PMV tussenbeide komen als onderzoek en ontwikkeling gefinancierd worden met andere financieringsmiddelen?

De modaliteiten van een PMV-product dienen toegepast te worden op de door PMV toegelaten investeringen. Wordt bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling gefinancierd met eigen middelen, zal deze bijdrage niet gerekend worden tot de noodzakelijke, minimale eigen inbreng. Bovendien zal PMV slechts voor maximaal 50% instaan van de toegelaten investeringen.

Kunnen de financieringsmiddelen van een business angel tegelijkertijd beschouwd worden als eigen inbreng en middelen afkomstig van een cofinancier?

Wanneer de business angel aangesloten is bij een door PMV erkend netwerk, worden de verschafte middelen beschouwd als die van een cofinancier. Daarnaast worden dezelfde middelen beschouwd als eigen inbreng voor zover die middelen achtergesteld zijn aan het door PMV toegekende krediet.

Welke middelen komen in aanmerking als eigen inbreng?

Eigen inbreng kan voldaan worden door de inbreng van speciën of de inbreng in natura, of een combinatie van beide. De meest voorkomende vormen zijn de inbreng in vermogen, kapitaal of achtergestelde leningen van (toekomstige) aandeelhouders. Converteerbare leningen komen in aanmerking zolang ze geconverteerd of niet terugbetaald worden tijdens de looptijd van het PMV-krediet. Middelen die tot 6 maanden voor de aanvraagdatum van het PMV-krediet ingebracht werden in de vennootschap, kunnen beschouwd worden als eigen inbreng. De datum van de storting wordt daarbij in acht genomen.

Hoe lang is de opnameperiode van een krediet?

De opnameperiode bedraagt standaard 12 maanden en start op de dag van de opmaak van het kredietvoorstel. De effectieve opname kan gebeuren nadat voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor opname in het kredietvoorstel. Gezien het een achtergesteld krediet betreft, kan opname pas na besteding van de eigen middelen én de middelen van de cofinancier.

Kan PMV een conditionele goedkeuring geven voorafgaand aan de inbreng van eigen middelen of middelen van de cofinancier?

PMV neemt haar beslissingen op basis van een investeringsplan. PMV beslist conditioneel over de voorziene financieringen; dat wil zeggen dat ze nog niet overeengekomen moeten zijn. Een investeringsplan dient zo goed als mogelijk vast te staan gezien elke wijziging opnieuw beoordeeld moet worden. Voor de opname van het krediet dienen de voorziene financieringen wel overeengekomen, ingebracht en aangewend te zijn.

Hoeveel bedraagt de rentevoet?

Bij de Startlening en de Cofinanciering bedraagt de rentevoet – momenteel 3,5%. Bij de Cofinanciering voor jonge innovatie bedrijven bedraagt de rentevoet momenteel 4,5%. De rentevoet is van toepassing zolang de aflossingsvrije periode van kapitaal minder dan 2 jaar bedraagt. Bij 2 of 3 jaar uitstel van kapitaalaflossingen wordt de rentevoet respectievelijk met 0,25% of 0,50% verhoogd. De rentevoet blijft gelijk gedurende de hele looptijd van het krediet.

Op welke manier moet het krediet terugbetaald worden?

Kredieten worden steeds terugbetaald aan de hand van maandaflossingen. Kwartaalaflossingen, semestriële aflossingen of andere formules worden niet toegestaan.