nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

7 mln. euro senior bedrijfslening voor Biobest

17 mrt 2017
biobest-hommel-pmv

PMV verschaft een senior bedrijfslening van 7 miljoen euro met een looptijd van 10 jaar aan het Kempense bedrijf Biobest, een wereldleider in biologische gewasbescherming en –bestuiving. De transactie kadert in de ruimere strategie van PMV-bedrijfsleningen. Naast het aanbod van achtergestelde of mezzaninefinancieringen verschaft PMV voortaan ook niet-achtergestelde kredieten die complementair zijn aan de traditionele bankfinanciering. De senior bedrijfsleningen van PMV onderscheiden zich van traditionele bankfinanciering door een hoge graad van flexibiliteit, wat zich onder meer uit in:

  • langere looptijden: de bedrijfsleningen hebben een gemiddelde looptijd van 7 jaar en een maximale looptijd van 10 jaar en overstijgen daarmee de gemiddelde looptijd van traditionele bankfinanciering;
  • aangepaste terugbetalingsschema’s: in tegenstelling tot de traditionele bankfinanciering die meestal een vast terugbetalingsschema heeft, is er bij de bedrijfsleningen uitstel van kapitaalaflossingen gedurende minimaal de eerste drie jaar van de looptijd, met zelfs de mogelijkheid tot integrale terugbetaling van de hoofdsom op de eindvervaldag van de lening;
  • aangepaste rentevergoedingen in verhouding tot de hogere risico’s die PMV neemt;
  • de mogelijkheid tot opname van de lening in één of meerdere schijven.

De senior bedrijfsleningen zijn bijzonder geschikt voor bedrijven die hun kasstromen maximaal willen aanwenden om te investeren in de verdere groei. Ze bieden een alternatief financieringskanaal aan bedrijven die omwille van de hoge kosten geen toegang hebben tot de obligatiemarkten, maar toch een deel van de financiële schulden op een langere looptijd en met beperkte tussentijdse terugbetalingen wensen aan te gaan. De rentevergoedingen voor de senior bedrijfsleningen zijn vergelijkbaar met de gangbare tarieven in de markt van de zogenaamde ‘retail bonds’, op voorwaarde dat het senior karakter van de leningen kan gevrijwaard worden door het vestigen van zekerheden (al dan niet in tweede rang) of door het vastleggen van financiële convenanten.

Met haar specialisatie in de bestuiving van gewassen door hommels en gewasbescherming door middel van nuttige mijten en insecten, is Biobest sinds 1987 één van de wereldleiders op het vlak van de geïntegreerde gewasbescherming. In 2016 realiseerde de groep Biobest een omzet van 58 miljoen euro. De groep stelt zo’n zeshonderd mensen te werk, beschikt over zestien vestigingen wereldwijd en exporteert naar meer dan zestig landen. Het bedrijf is actief in een groeiende markt en realiseert al jaren hoge groeicijfers (tot 15 % jaarlijks). Biobest wil een voortrekkersrol blijven spelen in deze markt en investeert dan ook fors in bijkomende productiecapaciteit en distributiekanalen. Naast een sterke organische groei, wil het bedrijf ook blijven groeien via acquisities. De overname van Real IMP Kenya werd begin 2017 afgerond en nieuwe opportuniteiten dienen zich aan.

Biobest had nood aan een flexibel krediet dat voldoende ruimte liet om de verwachte groei in de komende jaren te ondersteunen. Samen met een institutionele financier stelde PMV in totaal 14 miljoen euro aan langetermijnfinanciering ter beschikking. In de eerste jaren zijn er geen terugbetalingen van de hoofdsom van het krediet voorzien waardoor Biobest haar kasstromen kan aanwenden voor investeringen in de verdere groei van het bedrijf. Het krediet heeft een senior karakter zonder specifieke waarborgen en omvat onder meer afspraken omtrent rapportering en het respecteren van financiële convenanten. Ook in de toekomst wil PMV blijven inzetten op het beschikbaar stellen van alternatieve financieringsbronnen om samen met de banken de groeiplannen van Vlaamse kmo’s te helpen financieren en realiseren.

Lees hier meer over Biobest.