nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

De visie van onze expert: Betere infrastructuur?

17 mrt 2017
mark_hillewaere-pmv

Enkele weken terug kon PMV trots het nieuws aankondigen dat zij samen met de Nederlandse investeerder RebelGroup de schouders zet onder een nieuw investeringsfonds voor infrastructuur, de European Projects Investment Company (EPICo).

Infrastructuurinvesteringen zijn broodnodig. Ze zijn bepalend voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen. Denk maar aan wegeninfrastructuur, schoolgebouwen, sportinfrastructuur of publiek vastgoed. Maar als we even rondom ons kijken, dan zien we dat er nog veel werk, en dus nog veel geld nodig is.

Maar waar komt het geld voor infrastructuurinvesteringen eigenlijk vandaan? Mark Hillewaere, fondsmanager Infrastructuur bij PMV, legt uit.

In de eerste plaats van de overheid, die jaarlijks zo’n 9,6 miljard euro investeert. Hiervan gaat onder meer 27% naar infrastructuur, en zo’n 14% naar ziekenhuizen en scholen. Maar de overheidsinvesteringen werden de afgelopen decennia steeds kleiner. In de jaren ’70 investeerde de overheid jaarlijks zo’n 5% van het bbp waardoor ons land begin jaren ’80 beschikte over een infrastructuur die internationaal faam had. Vandaag is dat nog slechts 2,4% van het bbp. Ter vergelijking, in Nederland en Frankrijk ligt dit rond 4%.

En dat laat zich voelen. In vergelijking met onze buurlanden beoordeelt het World Economic Forum (WEF) de kwaliteit van onze infrastructuur eerder laag. Op de wereldwijde ranking komt België pas op de 22ste plaats, zeven plaatsen lager dan tien jaar geleden. De huidige overheidsmiddelen volstaan dus kennelijk niet om onze infrastructuur op peil te houden.

Een deel van de oplossing op het geldvraagstuk ligt bij private investeerders. Om te voldoen aan de infrastructuurbehoefte zal de overheid onvermijdelijk een beroep moeten doen op de private sector. Zeker in tijden van budgettaire besparingen is de inbreng van private financiering noodzakelijk om grote projecten te realiseren. En dat treft, want ook vanuit de private investeerders zélf is er een grote vraag om extra te investeren in infrastructuur. Zij kunnen wettelijk gezien nu al investeren in infrastructuur, maar doen dat zelden. Vaak omdat ze niet weten welke projecten voorhanden zijn en omgekeerd omdat men bij heel wat projecten niet weet dat er ook via de private weg geld kan voorzien worden. Maar ook de strenge Europese regels op het vlak van de budgettaire gevolgen van publiek-private samenwerkingsverbanden spelen een rol, net als de Solvency II- en Basel III-regels.

Maar wat is er dan precies nodig om tot een betere infrastructuur te komen?

  1. Monitoring & analyse: Er moet voortdurend geanalyseerd worden welke infrastructuurnoden er zijn. Op basis daarvan kan er een duidelijke visie op de lange termijn ontwikkeld worden met prioritering van enkele strategische projecten. Dit is in de eerste plaats een kerntaak van de overheid. Maar ook private investeerders zouden suggesties moeten kunnen doen van goede infrastructuurprojecten, op voorwaarde dat zij daar ook voor vergoed worden.
  2. Duidelijke spelregels: Eens een strategisch infrastructuurproject in kaart is gebracht, moet er een duidelijk kader uitgetekend worden. In eerste instantie gaat het om een begroting van de kosten, én de keuze of een project enkel door de overheid gedragen wordt of ook door private investeerders kan gedragen worden. Dit houdt in dat de overheid ook openheid aan de dag legt op het vlak van de meerwaarde die kan gerealiseerd worden met het project. En het moet evengoed gaan om duidelijke doelstellingen en opleveringstermijnen. Projecten en aanbestedingen verder standaardiseren zou hier soelaas kunnen brengen.
  3. Communicatie: Zodra de overheid besloten heeft om enkele projecten op gang te trekken, moet dit transparant en voldoende tijdig aangekondigd worden. Zo kan de markt zich adequaat organiseren en kunnen private partners zich voorbereiden. Alle informatie en communicatie kan bijvoorbeeld op een online platform verzameld worden.
  4. Samenwerking: Het is niet aan PMV om te beslissen of de overheid meer of minder geld moet vrijmaken voor infrastructuurprojecten. Meer nog, de discussie over meer of minder overheid is vandaag eigenlijk niet relevant. Wel moet de overheid zich bereid tonen om ook alternatieve financiering te omarmen, rechtszekerheid te creëren voor private investeerders en open met elkaar samen te werken.  Vandaag praten overheid en investeerders vaak naast elkaar en heerst er veel argwaan en onbegrip. Maar het gaat evengoed om betere samenwerking tussen verschillende overheden. Infrastructuurprojecten zijn immers vaak grensoverschrijdend. Denk maar aan wegen, maar evengoed aan de bouw van een zwembad in een gemeente dat ook gebruikt kan worden door de inwoners van een naburige gemeente.

Bij PMV zijn we alvast bereid om ons steentje bij te dragen, letterlijk en figuurlijk.

Meer info over EPICo kan je hier vinden.