nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Financieel arsenaal van PMV ondersteunt bedrijven tegen de impact van het coronavirus

20 mrt 2020
industrie-Antwerpen-pmv

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. 

Update 23 maart – Het akkoord tussen de federale overheid, de Nationale Bank en de bankensector van zondag 22 maart over, enerzijds, gratis 6 maand uitstel van betaling voor bestaande kredieten enerzijds en een regeling voor overheidswaarborgen bij nieuwe overbruggingskredieten anderzijds, heeft mogelijks invloed op de maatregelen die PMV eerder bekendmaakte en op het reguliere waarborgaanbod van PMV. PMV tracht zo snel mogelijk een zicht te krijgen op de concrete uitwerking van dat akkoord en zal zo snel mogelijk communiceren over de gevolgen ervan op haar aanbod.

PMV wil in deze bijzonder moeilijke omstandigheden er alles aan doen om de economische impact van de crisis voor onze bedrijven te temperen. “Naast de bijna twee miljard die we beschikbaar hebben aan waarborgcapaciteit, ondersteunen we ook maximaal onze bestaande portefeuillebedrijven, door onder andere uitstel van terugbetaling”, aldus algemeen manager Michel Casselman. Een overzicht van alle maatregelen bij PMV staat op de site van PMV.

De Vlaamse investeringsmaatschappij is bovendien in contact met het Europese Investeringsfonds (EIF) om te bekijken of en hoe ze de additionele middelen en garanties die Europa vrijmaakt in het kader van deze crisis kan aanwenden, zonder dat die als staatssteun worden gekwalificeerd. Mogelijk leidt het overleg tot additionele instrumenten om de impact van corona op te vangen.

WAARBORGCAPACITEIT VAN 1,9 MILJARD

In combinatie met de recent aangekondigde corona-crisiswaarborg beschikt PMV over een totale waarborgcapaciteit van 1,9 miljard die volop zal worden ingezet.

 

CORONA-CRISISWAARBORG

De Vlaamse overheid besliste om de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling, met een al in de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro, uit te breiden met een corona-crisiswaarborg van 100 miljoen euro. Verdere uitbreiding van de waarborgcapaciteit kan indien nodig overwogen worden.

Met de al bestaande crisiswaarborg onder de ‘generieke waarborgregeling’ kan een bestaande kredietlijn, krediet of een leasing waarvoor al een waarborg bestaat, worden verlengd.

Voor bedrijven die door de impact van het coronavirus vooral reeds langer openstaande facturen niet kunnen betalen, maakt de Vlaamse overheid het makkelijker om bij de bank financiering te vinden voor hun werkkapitaal. Door de coronavirus-waarborg (100 miljoen euro) kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen, terwijl dit voor de bestaande waarborgregeling slechts tot 3 maanden mogelijk is. De periode van 12 maanden moet worden gerekend tot aan de datum van de ondertekening van het kredietcontract.

Bovendien halveert de kost van de waarborg voor de ondernemer: met de crisiswaarborg gaat die naar 0,25%.

Ten slotte kunnen onder de 100 mln. euro Corona-crisiwaarborg ook bancaire schulden (naast leveranciersschulden) van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, gewaarborgd worden voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Op die manier dient de crisiswaarborg als een katalysator voor een flexibel bancair beleid naar de ondernemingen toe.

Meer informatie over de Corona-crisiswaarborg is hier terug te vinden.

 

WAARBORGCAPACITEIT VAN 1,5 MILJARD EURO VIA GIGARANT

De waarborgen boven de 1,5 miljoen – die toegekend worden onder de zogenaamde Gigarant-waarborgregeling – zullen worden gebruikt om bankiers via een waarborg (procentuele risicoparticipatie in onderliggende financiering) te ondersteunen bij financieringsvraagstukken die vandaag moeilijker alleen te beantwoorden zijn. Ook de groep van intrinsiek gezonde bedrijven zal al dan niet direct gevolgen ondervinden van de huidige crisis.  Bij hen die er nood aan hebben zal PMV ook deze waarborgregeling inzetten, samen met banken en adviseurs.

Voor het toekennen van de waarborg en het bepalen van de te betalen premie neemt Gigarant de situatie van 31/12/2019 als referentie, in plaats van de datum van toekenning van de waarborg.

Herfinanciering van bestaande kredieten, waarbij een aangepast terugbetalingsschema wordt opgesteld, is een financiële transactie die Gigarant kan waarborgen. Ondersteunen van financieringen waarbij een inbreuk op convenanten wordt vastgesteld, behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Gigarant beschikt over een waarborgcapaciteit van 1,5 miljard euro. Deze capaciteit kan door de Vlaamse regering desgewenst nog verhoogd worden. PMV vraagt aan banken om PMV zo snel mogelijk bij de financieringsvraag te betrekken, zodat er snel zicht komt op de haalbaarheid van een structuur. Er dient dus niet een voorafgaandelijk akkoord te zijn van het kredietcomité van de bank. Het is ook in het belang van de onderneming dat de mogelijke coronavirus-impact zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht zodat de meest optimale structuur in de mate van het mogelijke proactief uitgewerkt kan worden.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Veel ondernemingen hebben in deze crisisperiode moeilijkheden bij betalingen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het niet kunnen betalen van personeel, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld binnenkomt, facturen niet kunnen betalen, … Daarvoor vragen ze een lening aan bij de bank. Met de crisiswaarborg kunnen ze nu ook dergelijk overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Samen met de bestaande mogelijke waarborgregeling en Gigarant voor waarborgen boven 1,5 miljoen euro, beschikt de Vlaamse overheid via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen over een totale waarborgcapaciteit van 1,9 miljard euro om de financiering van bedrijven te ondersteunen.”

 

OPSCHORTING VAN TERUGBETALING VOOR 860 KMO’S

Wie gebruik maakt van de Startlening, Cofinanciering en Cofinanciering+ toegekend vanuit PMV/z moet die financiering tijdelijk niet terugbetalen. De voorziene domiciliëringen voor terugbetaling van kapitaal en/of intresten worden opgeschort voor alle kredietnemers. De opschorting geldt voor drie maanden en zal indien nodig verlengd worden tot zes maanden. Hetzelfde geldt voor een dertigtal kleinere leningen die vanuit PMV zijn toegekend. Voor de grotere leningen kiest PMV voor een geïndividualiseerde aanpak.

De automatische opschorting van de voorziene domiciliëring voor terugbetaling van kapitaal en interesten voor minimum 3 maanden geldt voor alle kredietnemers, ongeacht in welke sector ze actief zijn, in totaal 860 bedrijven.

PMV zal over deze regeling communiceren naar haar klanten. Ondernemers krijgen daarbij de mogelijkheid om te reageren indien ze toch niet wensen dat hun terugbetalingen uitgesteld worden. In tussentijd is het aanbieden van alle domiciliëringen aan de bank opgeschort.

 

FINANCIËLE ASSISTENTIE AAN BEDRIJVEN

Als Vlaamse Investeringsmaatschappij wil PMV zoveel mogelijk samen kijken met haar bedrijven hoe ze de impact van de Coronacrisis op de Vlaamse economie en haar bedrijven kan mitigeren.

PMV neemt daarom contact op met de bedrijven die een lening hebben bij PMV of waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft. De experts van PMV bekijken met de bedrijfsleiding wat de impact is van de Coronacrisis op de onderneming, welke nodige en nuttige maatregelen genomen werden en welke andere beslissingen zich opdringen. De bedrijven worden maximaal geassisteerd in eventuele financieringsvraagstukken die uit de crisis voortvloeien en worden geïnformeerd over de beschikbare overheidsmaatregelen.

Bedrijven waarin PMV een kapitaalparticipatie heeft, worden op een frequente basis opgevolgd. Die opvolging gebeurt vanuit de raad van bestuur van het portefeuillebedrijf, waarin PMV normaliter een zitje heeft. Afhankelijk van de impact van de Coronacrisis op de sociale en financieel economische situatie van het bedrijf, gebeurt dit wekelijks of aan een lagere frequentie.

 

Meer info:

Frank Kindt, Communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790