nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Financieel arsenaal van PMV wordt uitgebreid complementair aan de federale maatregelen

1 apr 2020
pmv-logo

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen komen heel wat Vlaamse kmo’s in financiële ademnood. Vele bedrijven moeten verplicht sluiten. Anderen worden geconfronteerd met een sterke daling van hun omzet, of ze verwachten die door de onzekerheid. Ook na de Coronacrisis verwachten we dat het voor veel bedrijven moeilijk zal zijn om er bovenop te komen.

Om de Vlaamse bedrijven mee door deze uitzonderlijke tijden te loodsen, besliste de Vlaamse regering om de financiële slagkracht van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV maximaal uit te breiden, door:

  • De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro met 100 miljoen euro uit te breiden naar 400 miljoen euro
  • De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro te verdubbelen naar 3 miljard euro
  • Een bijkomend budget te voorzien van 250 miljoen euro voor achtergestelde leningen

De waarborgen en de achtergestelde leningen kunnen gecombineerd worden.

Tijdens het weekend van 21 maart werd door de Nationale Bank van België, Febelfin en het kabinet van de federale minister van financiën een princiepsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst heeft het doel om de nodige liquiditeit voor Belgische ondernemingen te verzekeren, enerzijds, en de solvabiliteit van de banken te garanderen, anderzijds.

Naast de federale maatregelen wil Vlaanderen haar beschikbare financiële arsenaal, complementair aan de gemaakte afspraken op federaal vlak, volop inzetten om een gedegen antwoord te bieden op de financieringsproblemen van Vlaamse ondernemers. Dat doet zij door de instrumenten van PMV maximaal in te zetten:

 

WAARBORGEN

CORONACRISISWAARBORG

De ‘generieke’ waarborgregeling (voor waarborgen tot 1,5 miljoen euro) die via PMV/z in de markt gezet wordt, wordt uitgebreid met een ‘coronavirus-waarborg’ van 100 miljoen euro. Dit leidt tot in totaal 400 miljoen euro waarborgcapaciteit, die beschikbaar is op basis van een risicoverdeling 75% Vlaamse gewest – 25% financiële instellingen.

Die additionele waarborg maakt het in eerste instantie mogelijk voor ondernemingen en zelfstandigen om ook voor bestaande niet-bancaire schulden van 3 tot 12 maanden oud een overbruggingskrediet te laten waarborgen. Via de bestaande waarborgregeling kan slechts de financiering van openstaande niet-bancaire schulden tot maximaal drie maanden worden gewaarborgd. Ook de mogelijkheid tot verlengen van bestaande waarborgen, op voorwaarde dat de verlenging van het gedekte krediet langer dan 6 maanden is, wordt onder de modaliteiten van de coronavirus-waarborg gebracht.

De verschuldigde waarborgpremie van de coronavirus-waarborg bedraagt bovendien 0,25%, t.o.v. 0,50% onder de generieke waarborgregeling. De Vlaamse regeling geldt ook voor bedrijven met problemen maar die fundamenteel gezond zijn en die buiten de scope van de federale maatregel vallen omdat ze begin dit jaar problemen hadden.

Daarnaast wordt de coronavirus-waarborg uitgebreid met de mogelijkheid tot een 50% waarborg op korte termijn kredietlijnen, op voorwaarde dat deze gedurende minstens 3 maanden behouden blijven.

 

GIGARANT-WAARBORG

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels in het kader van de Corona-crisis, zal Gigarant een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt

  • De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt opgetrokken van de huidige 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro, een verdubbeling dus.
  • COVID-19 waarborg wordt enkel toegekend voor de financiering aan een onderneming die op 31 december 2019 geen onderneming in moeilijkheden was (normaliter ligt de evaluatie op het moment van toekenning);
  • De termijn bedraagt maximaal 6 jaar, wat voldoende lang is om de effecten van de coronacrisis te boven te komen
  • Voor deze crisiswaarborg wordt de cash te betalen premie verlaagd in vergelijking met de huidige Gigarant premie
  • Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van het risico tussen banken en overheid
  • Het bedrag van de COVID-19 gewaarborgde financiering per onderneming wordt tijdelijk beperkt conform de Europese regelgeving (het dubbele van de totale jaarlijkse bruto loonmassa 2019 of 25% van de totale omzet 2019 of, mits een gepaste rechtvaardiging, de liquiditeitsbehoefte voor de komende achttien maanden voor een KMO en voor de komende twaalf maanden voor een grote onderneming);
  • Dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen worden uitgesloten van Gigarant-waarborg

 

ACHTERGESTELDE LENINGEN

Er komen meer en meer signalen uit de markt dat er, naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum 12 maand die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren.

Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar lijkt daarvoor de aangewezen methode te zijn. De termijn van 3 jaar biedt een voldoende lange periode om enerzijds de omzet en cash flow terug op peil te krijgen, en om anderzijds investeerders en financiers terug voldoende risico-appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat nog voldoende ruimte aan de banken om, desgevallend, additionele bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de nodige waarborgen.

De maatregel staat alleen open voor KMO’s. De focus ligt op start-up bedrijven en scale-ups die belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en nood hebben aan een versterking van hun eigen vermogen. Grotere ondernemingen hebben meer slagkracht om gebruik te maken van de andere beschikbare stelsels, bijvoorbeeld op federaal niveau of de Gigarant-waarborgen.

Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden worden uitgesloten. De maatregel is enkel bedoeld voor gezonde bedrijven. Enkel bedrijven die op korte termijn hun effectieve tewerkstelling op minimum 80% van hun personeelsbestand brengen of hun personeelsbestand behouden dat aan het werk is, komen in aanmerking. Zo worden vooral bedrijven ondersteund die in deze omstandigheden actief blijven of op zeer korte termijn opnieuw actief worden.

Om het systeem van achtergestelde lening via PMV te operationaliseren, zal een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro worden doorgevoerd.

PMV zal bedrijven detecteren die voor de maatregel in aanmerking komen, samen met de diverse private investeringsfondsen en partners met wie ze vandaag al samenwerken.

 

MEER INFO:

Frank Kindt, Communicatiemanager PMV, frank.kindt@pmv.eu, 0472/420790