nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met PMV

7 jun 2017
logo-vlaanderen-pmv

Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie kondigde vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan tussen het Vlaams Gewest en de PMV-groep. De krachtlijnen van de nieuwe overeenkomst moeten leiden tot een vereenvoudigde en meer klantvriendelijke dienstverlening aan ondernemers in Vlaanderen, tot een verbetering van het deugdelijk bestuur en tot een heldere taakverdeling tussen de Vlaamse Overheid, de raad van bestuur van de PMV-groep en zijn management.

In aanwezigheid van Koen Kennis, voorzitter van PMV nv en Michel Casselman, algemeen manager van de Vlaamse investeringsmaatschappij, kondigde minister Muyters vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan tussen het Vlaams Gewest en de PMV-groep. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de aansturing van de PMV-groep en zet de strategische krijtlijnen uit, in overeenkomst met de regels van het deugdelijk bestuur.

VEREENVOUDIGING EN STROOMLIJNING VAN PRODUCTEN EN VENNOOTSCHAPPEN

Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst maken minister Muyters en PMV verder werk van de vereenvoudiging van de PMV-groep.

Door de jaren heen is PMV immers uitgegroeid tot een investeringsmaatschappij die erkend wordt als specialist in risicokapitaal en groeifinanciering, als investeerder in PPS-structuren, brownfields en vastgoedontwikkeling, als supporter in woord en daad van hernieuwbare energie, als de verstrekker van waarborgen en als grootste dakfondsinvesteerder in Vlaanderen.

Die groei is er stap voor stap gekomen, zowel door bestaande activiteiten te integreren binnen PMV, als door het nemen van nieuwe initiatieven met telkens een eigen productnaam. Gaandeweg leverde dat echter alleen meerwaarde op bij de lancering ervan. Daarna werd het gewoon een extra boom in het bos. Ondernemers stonden hoe langer hoe meer voor een complexe zoektocht naar de mogelijkheden voor zijn of haar bedrijf of project. Een efficiëntere toegang tot een geschikte financiering en een meer klantgerichte aanpak drong zich op.

Daarom wordt er op korte termijn, d.w.z. uiterlijk tegen midden 2018, werk gemaakt van de integratie van de verschillende vennootschappen binnen de PMV-groep, rekening houdend met de geldende wettelijke en fiscale voorschriften. Terwijl vroeger het accent lag op de verschillende instrumenten, zet PMV vandaag in op elke ondernemer die zijn of haar bedrijf wil uitbouwen met een goed businessplan en een gedegen team.

Daarom vallen alle strategische activiteiten en doelgroepen nu onder de PMV-vlag, die op maat gemaakte financieringsoplossingen aanbiedt met kapitaal, leningen en waarborgen, of een combinatie daarvan. Specifiek voor de doelgroep van zelfstandigen en kmo’s werd het submerk PMV/z gecreëerd die de Winwinlening, de Waarborgregeling, de Startlening+ en kmo-cofinanciering groepeert.

STRATEGISCH KADER

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst legt de Vlaamse Overheid het strategische kader vast waarbinnen de raad van bestuur van de PMV-groep, ondersteund door het management, de investeringsactiviteiten ontwikkelt.

Dit strategische kader vertrekt vanuit de volgende premissen:

 • PMV-groep werkt complementair aan de markt
 • PMV-groep verleent financiering die ook private investeerders mee over de streep trekt
 • PMV-groep is een katalysator voor de groei en internationalisering van Vlaamse ondernemingen
 • PMV-groep besteedt aandacht aan de verankering van bedrijven in Vlaanderen
 • PMV-groep ondersteunt de Vlaamse beleidsdoelstellingen
 • PMV-groep draagt bij aan een duurzame Vlaamse economie en infrastructuur
 • PMV-groep werkt op een marktconforme manier

PMV blijft de vinger aan de pols houden van de Vlaamse financieringsmarkt, namelijk onder meer bij welke spelers er zijn, op welke levensfases ze zich richten en welke sectoren ze al dan niet bedienen. Zo kan PMV gaten detecteren en zeer gericht haar instrumenten inzetten waar de Vlaamse financieringsmarkt tekortschiet. De analyse zal een jaarlijkse update krijgen.

EEN MEER AUTONOME RAAD VAN BESTUUR, ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS EN EEN REGERINGSCOMMISSARIS

Het komt aan de raad van bestuur toe om dit strategische kader te vertalen naar de verschillende actiedomeinen voor de PMV-groep, op basis waarvan zij haar strategie en activiteiten zal bepalen. Zij besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de economische sectoren en clusters die voor de Vlaamse economie belangrijk zijn of een groot toekomstpotentieel hebben. Ook de specifieke financieringsproblemen die eigen zijn aan bepaalde fasen in het leven van een onderneming neemt zij onder de loep, net als de domeinen waar grote financieringsnoden nog niet worden ingevuld.

De raad van bestuur heeft daarom de volgende actiedomeinen aangeduid als prioritair:

 

 

Financiering van bedrijven

 • Starters en scale-ups
 • (innovatieve) kmo’s
 • spin-offs van strategische onderzoekscentra en universiteiten
 • internationalisatie van Vlaamse ondernemingen
 • venture capital- en private equity-investeringen via fonds-in-fondsactiviteiten
 • overdracht of overname van bedrijven
 • herfinancieringsvraagstukken
 • balansversterking
 • bankfinanciering via de toekenning van overheidswaarborgen
 • een betere en meer betaalbare gezondheidszorg

Financiering vastgoed en infrastructuur

 • economische levensvatbaarheid van onroerend erfgoed
 • modernisering van de Vlaamse infrastructuur
 • energietransitie en energie-efficiëntie.
 • gebiedsontwikkeling en herbestemming van onderbenutte sites en maatschappelijk vastgoed

Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal de raad van bestuur van PMV-groep ook onafhankelijker worden. Rekening houdend met de regels van het deugdelijke bestuur zullen tegen de zomer van 2018 drie onafhankelijke bestuurders worden aangeduid bij PMV. Het toezicht door de aandeelhouder zal worden opgenomen door een regeringscommissaris.

EVALUATIE EN PERIODIEKE RAPPORTERING

Om ervoor te zorgen dat het strategische kader en de gekozen actiedomeinen mee evolueren met de economische, politieke en maatschappelijke evoluties, zal de samenwerkingsovereenkomst jaarlijks worden geëvalueerd tijdens een strategisch overleg met de aandeelhouder.

Om de transparantie te verhogen, zal PMV-groep een driemaandelijkse publieke rapportering beschikbaar maken op de website. Jaarlijks zal PMV-groep ook rapporteren aan de aandeelhouder over de meerjarenplanning en de (geconsolideerde) jaarcijfers.

Minister Muyters zal het voorstel van nieuwe samenwerkingsovereenkomst, zoals samen met PMV werd uitgewerkt, nu formeel door de Vlaamse Regering laten goedkeuren.

MEER INFO

Thomas Pollet
woordvoerder minister Muyters
thomas.pollet@vlaanderen.be
M 0474 695 608

Frank Kindt
woordvoerder PMV
M 0472 420 790