nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

Stad Dendermonde en PMV nemen optie op ‘Bomvrije’ kazerne

16 sep 2020
dendermonde-pmv

Langs de Noordlaan van Dendermonde ligt het imposante historische kazernegebouw, waarin o.a. het befaamde Ros Beiaard is ondergebracht. Het gebouw is op dit moment eigendom van de Belgische Staat en wordt beheerd door de Regie der Gebouwen. Het is zowel door zijn omvang als door het bouwtechnisch uitzicht uniek. Het lokaal bestuur Dendermonde en PMV ondertekenden een optieovereenkomst met de Regie der Gebouwen om binnen maximaal twee jaar de ‘Bomvrije’ Kazerne te verwerven tegen een symbolische euro. Op elk moment binnen die twee jaar kunnen ze de optie lichten om de site gezamenlijk over te nemen. Daarvoor ondertekenen de stad en PMV een aparte samenwerkingsovereenkomst.

De optieovereenkomst geeft de stad en PMV de tijd om een aantal bijkomende technische onderzoeken te doen naar de stabiliteit van het gebouw en te bekijken hoe ze private partners kunnen betrekken bij het project om de kazerne een nieuwe bestemming te geven. Ook het totale kostenplaatje en de financiële haalbaarheid worden onder de loep genomen. In tussentijd engageert de Regie der Gebouwen zich om de Kazerne niet aan iemand anders te verkopen. Tot het lichten van de optie neemt de stad alvast het beheer over van de site.

NIEUWE BESTEMMING

De heropwaardering van de kazerne past in het breder kader van het in ere herstellen van het Dendermondse erfgoed. In 2015 rondde de stad al een ontwerpend onderzoek af waarbij omwonenden en geïnteresseerden betrokken werden. De Regie der Gebouwen en het lokaal bestuur hebben al een aantal eerste onderzoeken laten uitvoeren naar de stabiliteit. De resultaten hiervan lijken positief, zo blijkt bijvoorbeeld dat de bestaande fundering in goede staat verkeert. In eerste instantie zullen nu belangrijke instandhoudingswerken verdere aftakeling moeten voorkomen en krijgt het gebouw de tijd om uit te drogen. Tegelijk wordt in samenwerking met andere partners een dossier opgestart om het gebouw en de hele site een nieuwe bestemming te kunnen geven.

INVESTERING

Erwin Vrijens, hoofd Vastgoed bij PMV, is uitermate verheugd dat PMV een rol kan spelen in de herontwikkeling van de kazerne en op die manier een belangrijk historisch gebouw voor verloedering kan vrijwaren door het een nieuwe rendabele invulling te geven. “PMV is op dat gebied een expert in Vlaanderen en zet daarvoor de Vlaamse Erfgoedkluis in, haar investeringsmerk voor de herontwikkeling van historische sites. Onlangs lag PMV aan de basis van de nieuwe invulling (en schitterende renovatie) voor de Antwerpse Handelsbeurs en recent startten de werken voor de herwaardering van de Panquin-kazerne in Tervuren. PMV zal bovendien een potentiële investering onderzoeken waardoor het makkelijker moet worden om een leefbare en rendabele invulling te vinden voor het complex.” Begin 2021 willen de stad en PMV starten met een architectuuropdracht. Daarvoor zullen ze een bureau aanstellen dat de haalbaarheid van het project moet nagaan, de kosten moet ramen en een beheersplan moet opstellen.

STADSKANKER

Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, vindt dat door de overdracht van de Bomvrije Kazerne de stadskanker eindelijk een andere bestemming zal krijgen. “Het gebouw is prachtig maar is voor de federale overheid moeilijk om te herbestemmen. De Stad Dendermonde en PMV zijn veel beter geschikt om het gebouw op lokaal niveau tot zijn waarde te laten komen.”