nl
Nieuwsbrief
Nieuws & Inspiratie

VIB bouwt Bio-Incubator en hoofdkantoor op Tech Lane Ghent Science Park

1 feb 2018
vib-incubator-pmv

Gent stond in de jaren ’70 en ’80 mee aan de bakermat van de biotechnologie in Vlaanderen. Vandaag de dag is Gent, met het hoofdkantoor van VIB, uitgegroeid tot een succesvolle, internationaal erkende biotechcluster. De beslissing van VIB om een nieuwe Bio-Incubator inclusief hoofdkantoor te bouwen op de campus Eiland Zwijnaarde van Tech Lane Ghent Science Park, zorgt voor een verdere verankering van de biotechcluster in Gent. Het huidige hoofdkantoor is momenteel gevestigd in de Rijvisschestraat.

Het nieuwe gebouw, met een vloeroppervlakte van 12.000m², zal samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, ontwikkeld worden. Het zal 10 bouwlagen tellen en gebouwd worden op een strategische zichtlocatie langsheen de autosnelweg E40. In totaal zullen er een 350-tal mensen tewerkgesteld worden. Het gaat om een geraamde investering van 24 miljoen euro. De bouwwerken zullen starten in 2019 om in 2021 afgerond te zijn. Er zal daarbij extra aandacht gaan naar de duurzaamheid van het nieuwe gebouw.

De nieuwe Bio-Incubator zal startende biotechbedrijven en spin-offs ondersteunen en helpen in hun groei. De Bio-Incubator zal 9.500m² van de 12.000m² innemen en opgedeeld worden in modulaire labo-units. Met deze Bio-Incubator op campus Eiland Zwijnaarde en de recent aangekondigde bijkomende Bio-Incubator van 10.000m² op campus Ardoyen, wordt in totaal bijna 20.000m² extra ruimte voorzien voor startende biotechbedrijven. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de grote vraag naar aangepaste labo-infrastructuur in de Gentse regio en wordt de uitbreiding van de life sciences cluster in Gent verder mogelijk gemaakt.

Rik Audenaert (CFO VIB): ““Tech Lane Ghent biedt ons de ruimte om de gestaag groeiende life sciences cluster in Gent verder uit te bouwen. We willen van dit gebouw ook een blikvanger maken langs de autosnelweg. Dit maakt het belang van biotech in Gent nog meer zichtbaar.”

Mathias De Clercq (voorzitter nv Eiland Zwijnaarde): “De beslissing van VIB om een bijkomende incubator te bouwen en zijn hoofdkantoor te vestigen op Tech Lane Ghent Science Park is van onschatbare waarde voor de Gentse regio. VIB is een wereldvermaard onderzoeksinstituut dat de afgelopen 2 decennia mee de stuwende kracht is geweest voor de uitbouw van een internationaal gerenommeerd ecosysteem voor biotech en life sciences in Gent en in Vlaanderen. Ook voor Tech Lane Ghent Science Park zelf zal de komst van het VIB-hoofdkantoor een belangrijke katalysator zijn voor de verdere ontwikkeling van de site.”

BELANG BIOTECHSECTOR EN VIB VOOR GENT

De Vlaamse biotechsector staat wereldwijd aan de top. De gestage en continue groei van de sector schept werkgelegenheid en economische opportuniteiten. Maar groei is alleen mogelijk als er aan stimulerende randvoorwaarden voldaan is. Samen met VIB zijn de Stad Gent en UGent erin geslaagd in Gent een internationaal gerenommeerd ecosysteem uit te bouwen door actief in te zetten op het faciliteren en ondersteunen van de dynamische Gentse biotechcluster, onder meer via infrastructuur.

Op 20 jaar tijd is de Gentse cluster uitgegroeid tot een succesvolle, internationaal erkende biotechhub. Samen met VIB en de Universiteit Gent vormen verschillende innovatieve biotechbedrijven het kloppende hart van de cluster. Momenteel verschaft de cluster werk aan meer dan 2.000 toponderzoekers.

Bij de uitbouw van de cluster speelden zowel VIB, de Universiteit Gent als de Stad Gent een cruciale rol. Niet enkel de wetenschappelijke expertise van de kennisinstellingen oefent een enorme aantrekkingskracht uit op startende, kleine, middelgrote en grote biotech- en farmabedrijven. Ook de infrastructuur (bio-incubatoren en acceleratoren) die op het Technologiepark in Zwijnaarde ontwikkeld werden, vormen een unieke troef.

MEER INFO

VIB

VIB is een strategisch onderzoekcentrum dat zich toelegt op levenswetenschappen en biotechnologie. De resultaten van VIBs toponderzoek worden actief vertaald naar maatschappelijk toegevoegde waarde. VIB omvat 75 onderzoeksgroepen die thematisch georganiseerd zijn in 8 onderzoekscentra.  Het techtransfer-team van VIB vertaalt proactief biologische inzichten in nieuwe economische activiteiten, o.a. via het oprichten van start-up-bedrijven en het afsluiten van partnerschappen met de biotech- en de farmaceutische industrie. VIB heeft sinds zijn oprichting in 1996, 19 start-up bedrijven opgericht.  VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door het ontwikkelen en verspreiden van een breed scala aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie. VIB is gestoeld op een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten – UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt. Meer info op www.vib.be  

PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. Met en voor de overheid, en andere partners, realiseert zij projecten die belangrijk zijn voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

PMV fungeert in deze samenwerking als facilitator. Hiervoor neemt zij enerzijds een financiële rol op, met name door de inbreng van risicokapitaal en door het aanleveren van achtergestelde financiering om de noodzakelijke bankfinanciering gemakkelijker te kunnen verkrijgen. Anderzijds brengt PMV haar expertise aan via de inzet van haar medewerkers die zijn gespecialiseerd in de verschillende facetten van een gebiedsontwikkelingsproces. Meer info: www.pmv.eu

TECH LANE GHENT SCIENCE PARK

Met Tech Lane Ghent Science Park worden twee campussen, een nieuw te ontwikkelen kenniszone op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde en de verdere uitbouw van het Technologiepark Ardoyen, internationaal gezamenlijk gepositioneerd als ecosysteem voor kennisintensieve bedrijven in de sectoren van o.a. ICT, cleantech, biotech en materialenonderzoek.

De kenniszone op Eiland Zwijnaarde, waarop het VIB de bouw van een Bio-Incubator en hoofdkantoor plant, maakt een onderdeel uit van een 35 hectare groot bedrijventerrein langsheen de E40. Naast de kenniszone is er ook ruimte voor logistiek en distributie. De nabije aanwezigheid van de verkeerswisselaar E40/E17 en de directe op- en afrit op de recent doorgetrokken R4 zorgen voor een prima ontsluiting.  Bij de inrichting van het terrein wordt rekening gehouden met een kwalitatieve landschappelijke inkleding; zoals een natuurlijke oeverstrook, groencorridors en de aanleg van een landschapsheuvel met uitkijkpunt. De zone ten zuiden van de E40, waarvan het campusgedeelte deel uit van maakt, wordt ontwikkeld door de nv Eiland Zwijnaarde. Meer info op www.eilandzwijnaarde.be. De campus Technologiepark Ardoyen wordt beheerd en ontwikkeld door de Universiteit Gent.