Blijf op de hoogte

Je kan een Winwinlening online invullen en indienen. In het vak ‘de kredietgever’ mag je slechts de naam van één persoon invullen. Gehuwden kunnen kiezen: ofwel registreren zij de Winwinlening op naam van één van beiden, ofwel stellen zij twee afzonderlijke akten op waarin het kapitaal naar keuze wordt verdeeld met een maximum van 75.000 euro per persoon. Laatstgenoemde optie verdeelt ook de fiscale aftrek tussen de gehuwden.

De datum van ondertekening van de akte en de startdatum vallen best in hetzelfde jaar. Op die manier kan de kredietgever genieten van het jaarlijks belastingkrediet vanaf het eerste belastbaar tijdperk. Als het jaartal verschillend is, verliest de kredietgever het eerste jaar van de fiscale aftrek. Je vindt hierover meer informatie onder de rubriek ‘Fiscaal voordeel voor de kredietgever’.

Maak de akte en aflossingstabel in drie originele exemplaren, waarvan één exemplaar is bestemd voor de kredietgever, één voor de kredietnemer, en één voor PMV. Dat laatste exemplaar moet binnen drie maanden na de ondertekening van de akte bezorgd worden aan PMV, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel of via e-mail naar winwinlening@pmv.eu.

Binnen een maand na ontvangst van de akte gaat PMV na of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan gaat PMV over tot de registratie van de akte. De kredietgever wordt daarvan per e-mail of per brief op de hoogte gebracht.

Als PMV de akte niet kan registreren omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal de kredietgever daarvan verwittigd worden.

PMV brengt alleen de kredietgever op de hoogte van de registratie of de weigering ervan. Als de kredietnemer daarover informatie wenst, moet hij of zij daarover onderlinge afspraken maken met de kredietgever.