nl
Nieuwsbrief

PMV wil bedrijven helpen om te groeien op vlak van ESG en om de daarbij horende doelstellingen te behalen. Op die manier wil PMV de duurzame transitie ondersteunen en met bedrijven afspreken welke inspanningen ze hiervoor leveren. Hoe pakt PMV dat concreet aan?

ESG in de praktijk

Environment: PMV besteedt bijzondere aandacht aan de transitie naar een duurzame economie en hernieuwbare energievoorzieningen. De tussenkomst van de PMV-Groep draagt bij aan de klimaatdoelstellingen door de financiering of het faciliteren van onder andere:

  • nieuwe technologieën die Vlaanderen helpen om de transitie te maken;
  • infra-investeringen die Vlaanderen helpen de vooropgestelde doelstellingen in de productie van hernieuwbare energie te bereiken;
  • initiatieven die bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Sociaal beleid: de bijdrage van productie en diensten aan maatschappelijke thema’s staat centraal, net als de aandacht voor de rechten van werknemers, diversiteit, de creatie van werkgelegenheid en een veilige werkomgeving.

Governance of goed bestuur: de kwaliteit en transparantie van financiële en niet-financiële informatie staan hierin voorop, maar er wordt ook gelet op de aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders, de kwaliteit van leidinggevenden en een gepaste remuneratie.

Het investeringsbeleid van PMV

PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) speelt als investeringsmaatschappij een essentiële rol in de verduurzaming van de Vlaamse economie, de energietransitie en de beschikbare infrastructuur. We willen ondernemers in de huidige kanteling ondersteunen en begeleiden. Daarom hebben we ESG geïntegreerd in het investeringsproces, zowel voor de rechtstreekse investeringen als voor fondsen.

Voor PMV als geheel willen we immers ESG-gerelateerde kenmerken promoten en daarmee de principes van “light green” volgens Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) vrijwillig naleven. Hiermee legt PMV de lat inzake verduurzaming van haar werking en activiteiten hoger. PMV zal met het bedrijf of fonds dat een lening of kapitaalsfinanciering van PMV krijgt, afspraken maken over de manier waarop het bedrijf zijn duurzaamheid zal verhogen.
De ESG-doelstellingen kunnen bereikt worden als ESG geïntegreerd zit in het investeringsproces voor zowel de rechtstreekse investeringen als voor de fondsen. In 2023 wordt de integratie stapsgewijs binnen de verschillende departementen van PMV uitgerold.
Het investeringsbeleid zal regelmatig afgetoetst worden aan nieuwe reglementering en evoluties, want de Europese regelgeving is vrij recent en levende materie. Zo buigt de Europese Commissie zich over de taxonomie, wat de promotie van ESG-eigenschappen precies moet inhouden en wat het betekent om géén negatieve impact te hebben. PMV volgt nieuwe ontwikkelingen en beslissingen op de voet en zal het ESG-beleid en de werking scherper stellen waar nodig.

PMV kiest voor een constructieve benadering. Op die manier kan het de inspanningen die een bedrijf levert ook optimaal bijsturen, waardoor de prestaties van het bedrijf inzake ESG verbeteren.

Lees hier het ESG-beleid van PMV. 

De betrokkenheid met onze stakeholders: de duurzaamheidsbevraging

De missie en opdracht van PMV heeft alle kans op slagen wanneer ook de stakeholders van bij de start betrokken worden. Daarom organiseerden we in 2022 voor de eerste keer een duurzaamheidsbevraging bij onze stakeholder groepen. Die verliep in twee stappen, waarbij we na een eerste online-bevraging vervolgens met een groep van geïnteresseerde stakeholders dieper ingingen op de materiële thema’s en de resultaten van de online enquête. De deelnemers aan de zogenaamde deep dives waren representatief samengesteld uit zowel de academische als de ondernemerswereld, aangevuld met werknemers en financiële tussenpersonen.

De belangrijkste conclusies:

  • Zowel de externe als interne stakeholders zijn ervan overtuigd dat PMV een bijzondere impact kan hebben op SDG’s 7 (energie), 8 (duurzame economische groei en tewerkstelling) en 9 (infrastructuur, innovatie en industrialisatie), een verwachting die strookt met de missie van PMV. PMV scoort overigens nu al bijzonder goed op deze belangrijke thema’s.
  • Bijkomend werd ook SDG 13 (verlaging CO2-uitstoot) toegevoegd als materieel thema;
  • PMV moet naast de financiële risico’s ook duurzaamheidsrisico’s meenemen in de investeringsanalyse;
  • PMV kan als investeerder voor impact zorgen door innovaties en processen te versnellen of mogelijk te maken. Het feit dat PMV duurzaamheid meeneemt in de investeringsbeslissing kan de ondernemer inspireren en ondersteunen.

Tot slot waren de stakeholders van mening dat PMV het voorbeeld kan geven door transparant te rapporteren en een duidelijke visie en ambitie vast te leggen. Duurzaamheidsrapportering mag niet overkomen als greenwashing. Zij zijn ervan overtuigd dat PMV op bepaalde thema’s extra moet inzetten, waarbij focus en het effectief doen belangrijk zijn.

De peiling is geen representatie van de maatschappij, maar van de stakeholders van PMV. PMV neemt de aanbevelingen nauw ter harte en gaat er verder mee aan de slag.

Rapportering

Sinds 2018 rapporteert PMV in haar jaarverslag over haar maatschappelijke meerwaarde door zestien indicatoren te linken aan de SDG’s (“Sustainable Development Goals”), die door de VN opgesteld werden.
De rapportering wordt herbekeken op basis van de richtlijnen van artikel 8 van de SFDR en de evoluerende best practices in de markt.

Contacteer ons

Meer weten over het ESG-beleid?
Dan neemt u best contact op met Tine Vandenbussche, Groepsmanager PMV Organisatie en Ontwikkeling

PMV
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
telefoon 02/229 52 30