nl
Nieuwsbrief

Privacyverklaring ESG vragenlijst

1.  Inleiding

Deze privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld door PMV NV, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel.

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren welke persoonsgegevens verwerkt worden, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is en met wie uw gegevens zijn of kunnen worden gedeeld. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen en wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens.

 

2.  Identificatie van de verwerkings-verantwoordelijke

PMV NV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en is verantwoordelijk om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de privacywetgeving.

Persoonsgegevens kunnen binnen PMV groep gedeeld worden voor interne administratieve doeleinden.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens deelt.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt PMV nv voor welke doeleinden?

 

3.1. Voor welke doel verwerkt PMV uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld in het kader van het uitvoeren van een ESG materialiteitsanalyse voor PMV, in samenwerking met de externe adviseur Route 2030.

De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang van PMV.

De verwerking is ingegeven door de noodzaak om als bedrijf uw standpunt te kennen over wat uw verwachtingen zijn van PMV op het vlak van duurzaamheid.

 

3.2. Welke persoonsgegevens worden door PMV verwerkt?

PMV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens, zoals naam en voornaam
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres, …
  • Persoonsgebonden informatie, zoals de doelgroep waartoe u behoort
  • De antwoorden op de vragen op geaggregeerd niveau van de doelgroepen.

 

4. Gebruik van persoonsgegevens

PMV groep doet een beroep op de diensten van:

  • Route 2030
  • iManage,
  • Microsoft O365.

 

5.  Niet iedereen heeft toegang tot uw persoonsgegevens

5.1.  Binnen PMV NV en PMV-groep

Medewerkers van PMV groep hebben slechts toegang tot uw persoonsgegevens voor zover zij die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en voor het hierboven beschreven doel. Onze medewerkers zijn contractueel gehouden om persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen.

Indien vereist kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld worden binnen PMV-groep.

5.2.  Dienstverleners van PMV

Wanneer PMV beroep doet op andere partijen om namens haar als verwerker verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal ze enkel verwerkers aanstellen die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

Met elke verwerker zal een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten worden die het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke vastlegt.

6. Plaats van verwerking

Als uitgangspunt geldt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

 

7. Bewaren van persoonsgegevens

Tenzij uit hoofde van het toepasselijke recht een specifieke bewaartermijn verplicht of toegestaan is, bewaart en verwerkt PMV uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens die in het kader van deze materialiteitsmatrix worden verkregen, worden gedurende 3 jaar bewaard.

 

8. Beveiliging van de gegevens

PMV behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. PMV beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik/toegang of verwerking. PMV maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Uw gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet en -regelgeving. De door u verstrekte persoonsgegevens staan op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen bevinden.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

9. Wat zijn uw rechten als betrokkene

De privacywetgeving heeft de betrokkene een aantal rechten toegekend met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u PMV persoonsgegevens hebt verstrekt, heeft u steeds het recht op informatie, op inzage , en kan u ons verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, te beperken, te verwijderen of om uw recht van bezwaar te laten gelden.
PMV past geen geautomatiseerde besluitvorming toe waaraan rechtsgevolgen voor de betrokkene zijn verbonden of die de betrokkene in aanmerkelijke mate treft.

Om deze rechten uit te oefenen of vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via één van de volgende kanalen:

  • per post: PMV, Oude Graanmarkt 63, B-1000 Brussel
  • telefonisch: 02/229.52.30
  • via e-mail: dpo@pmv.eu

Teneinde een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, zal aan de betrokkene gevraagd worden zich te identificeren.

Tevens beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor de contactgegevens van de Vlaamse Toezichtscommissie verwijzen wij u naar hun website:https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.