nl
Nieuwsbrief
Cases

Nieuwe rol voor bomvrije kazerne

  • Vastgoedprojecten
  • Erfgoed
  • Vastgoed
Bomvrije kazerne - erfgoed

In het noorden van de historische stadskern van Dendermonde bevindt zich een voormalige infanteriekazerne, met oefenterrein en omliggende officierswoningen, uit de Hollandse periode. De stad Dendermonde en PMV onderzoeken toekomstige invullingen voor de zogenaamde ‘bomvrije’ kazerne, waarna via een marktprocedure een private partner zal worden aangetrokken.

Het imposante historische kazernegebouw maakte deel uit van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière. Zowel de kazerne als het infanterieplein en de officierswoningen zijn beschermd. De erfgoedsite is zowel door haar omvang als door haar bouwtechnisch uitzicht uniek. De kazerne raakte als militair gebouw in onbruik in 1968. Vandaag is de site gedeeltelijk in gebruik. Het gebouw wordt gebruikt voor stockage (onder meer voor het Ros Beiaard en de Gildereuzen); de buitenruimte is ingericht als parking en via de site wordt het nabijgelegen CC Belgica ontsloten voor zwaar verkeer. Andere delen van de site hebben geen functie meer. Aangezien het gebouw slechts zeer beperkt wordt gebruikt, is het sterk onderhevig aan verval. De omvang, de ligging in het stadscentrum en het historisch belang zorgen voor een groot potentieel om de site verder te ontwikkelen als strategisch stadsproject.

Nieuwe bestemming

De heropwaardering van de kazerne past in het breder kader van het in ere herstellen van het Dendermondse erfgoed. In 2015 rondde de stad al een ontwerpend onderzoek af waarbij omwonenden en geïnteresseerden betrokken werden. De huidige eigenaar (de Regie der Gebouwen) en het lokaal bestuur hebben al een aantal eerste onderzoeken laten uitvoeren naar de stabiliteit. De resultaten hiervan lijken positief, zo blijkt bijvoorbeeld dat de bestaande fundering in goede staat verkeert. In eerste instantie zullen nu belangrijke instandhoudingswerken verdere aftakeling moeten voorkomen en krijgt het gebouw de tijd om uit te drogen. Tegelijk wordt in samenwerking met andere partners een dossier opgestart om het gebouw en de hele site een nieuwe bestemming te kunnen geven.

De rol van PMV

De stad Dendermonde en PMV ondertekenden op 16 september 2020 een optieovereenkomst met de Regie der Gebouwen om binnen maximaal twee jaar de ‘Bomvrije’ Kazerne te verwerven. Op elk moment binnen die twee jaar kan de optie worden gelicht om de site gezamenlijk over te nemen. Daarvoor ondertekenden de stad en PMV een aparte samenwerkingsovereenkomst. In een eerste fase wordt een haalbaarheidsanalyse gemaakt van toekomstige invullingen voor de kazerne waarbij een ruimtelijk-architecturaal, technisch, economisch en financieel onderzoek wordt uitgevoerd. In een tweede fase zal via een marktprocedure een private partner worden aangetrokken.