nl
Nieuwsbrief
Alain Falagiarda Kredietanalist alain.falagiarda@pmv.eu
Alain Pire Senior investeringsmanager alain.pire@pmv.eu
Alex De Ridder Accountmanager Alex.DeRidder@pmv.eu +32 (0)2 274 63 36
Anja Mackelberg Kredietanalist anja.mackelberg@pmv.eu
Annelies Sarens Managementassistente annelies.sarens@pmv.eu
Annick Lambrecht Managementsassistente annick.lambrecht@pmv.eu
Bart De Taeye Investeringsmanager bart.detaeye@pmv.eu
Bertrand Van Regemortel Senior Investeringsmanager bertrand.vanregemortel@pmv.eu
Brecht Verhaegen Senior investeringsmanager brecht.verhaegen@pmv.eu
Carolien D’Hauwers Senior investeringsmanager carolien.dhauwers@pmv.eu
Chiela Moens Investeringsmanager chiela.moens@pmv.eu
Christ’ll Mattens Dossierbeheerder christll.mattens@pmv.eu
Christel De Goeyse Adviseur Standaardwaarborgen christel.degoeyse@pmv.eu
Christophe Behiels Investeringsanalist christophe.behiels@pmv.eu
Corrado Giagnacovo Auditor corrado.giagnacovo@pmv.eu
Dany Vandevelde Principal investeringsmanager Dany.Vandevelde@pmv.eu +32 (0)2 274 63 85
Débra Wellekens Managementassistente debra.wellekens@pmv.eu
Dieter Blondeel Senior investeringsmanager dieter.blondeel@pmv.eu +32 (0)2 274 63 61
Ellen De Greve Kredietanalist ellen.degreve@pmv.eu
Els Debulpaep Managementassistente els.debulpaep@pmv.eu
Els Lamberts Senior investeringsmanager Els.Lamberts@pmv.eu
Emile Symons Investeringsmanager emile.symons@pmv.eu
Emmanuel Damman Hoofd Bedrijfsleningen +32 (0)2 229 52 30
Eric Ramaekers Dossierbeheerder eric.ramaekers@pmv.eu
Erwin Vrijens Hoofd Vastgoed Erwin.Vrijens@pmv.eu +32 (0)2 274 64 55
Evy Bruyland Senior investeringsmanager evy.bruyland@pmv.eu
Fanny Lietaer Managementassistente fanny.lietaer@pmv.eu
Feya Smets Investeringsmanager feya.smets@pmv.eu
Filip Goossens Principal investeringsmanager filip.goossens@pmv.eu
Filip Lacquet Groepsmanager Bedrijfsfinanciering Filip.Lacquet@pmv.eu +32 (0)2 274 63 40
Florian Vanderveken Financieel analist Florian.Vanderveken@pmv.eu
Frédéric Meire Hoofd Gigarant frederic.meire@pmv.eu +32 (0)2 274 63 07
Geert Jacobs Hoofd Transport & Digitaal geert.jacobs@pmv.eu +32 (0) 2 274 63 92
Geert Mertens SPV manager Geert.Mertens@pmv.eu
Greta Leeten Auditor greta.leeten@pmv.eu
Hilde Van Nieuwenhuyzen Management assistente hilde.vannieuwenhuyzen@pmv.eu
Isaak Boone Kredietanalist isaak.boone@pmv.eu +32 (0)2 274 63 93
Isabelle De Wit Hoofd Standaardleningen Front Office PMV-Standaardleningen@pmv.eu +32 (0)2 274 63 65
Issandra Tursini Business flow coördinator issandra.tursini@pmv.eu
Jan Lebon Auditor jan.lebon@pmv.eu
Jan Verbelen Auditor jan.verbelen@pmv.eu
Jessica Bouillon Procesverantwoordelijke Jessica.Bouillon@pmv.eu
Johan Keppens Principal investeringsmanager Johan.Keppens@pmv.eu
Karien Husson Senior investeringsmanager karien.husson@pmv.eu
Kelly Niesing Managementassistente kelly.niesing@pmv.eu
Kenneth Wils Hoofd Life Sciences & Care kenneth.wils@pmv.eu +32 (0)2 274 63 83
Kjell Verley Kredietanalist kjell.verley@pmv.eu +32 (0)2 274 64 21
Koen Heindryckx Senior Investeringsmanager koen.heindryckx@pmv.eu
Kristel Raes Supervisor kredietanalist kristel.raes@pmv.eu
Lennert Thomas Investeringsmanager lennert.thomas@pmv.eu
Liesbet De Koster Dossierbeheerder liesbet.dekoster@pmv.eu
Lieven De Jonge Businessmanager Scale-ups & Industrials lieven.dejonge@pmv.eu +32 (0)2 274 63 73
Luc Dumarey Kredietanalist luc.dumarey@pmv.eu
Luc Van Rooijen Fondsmanager luc.vanrooijen@pmv.eu +32 (0)2 274 64 33
Maarten Bettens Senior investeringsmanager Maarten.Bettens@pmv.eu
Marc Neirinckx Senior Investeringsmanager Marc.Neirinckx@pmv.eu
Marie Delbeke Hoofd Equity Investments +32 (0)2 229 52 30
Martine Mertens Dossierbeheerder winwinlening@pmv.eu +32 (0)2 229 52 77
Martine Mertens (Vriendenaandeel) Dossierbeheerder vriendenaandeel@pmv.eu +32 (0)2 229 52 77
Matthias Grumieaux Investeringsmanager matthias.Grumieaux@pmv.eu
Max Souvereyns Financieel analist max.souvereyns@pmv.eu
Michaël Raes Investeringsmanager michael.raes@pmv.eu
Nathalie Sierens Principal investeringsmanager Nathalie.Sierens@pmv.eu
Nathalie Van Bruaene Investeringsmanager nathalie.vanbruaene@pmv.eu
Peter Cauwels Senior Investeringsmanager peter.cauwels@pmv.eu
Peter Sleeckx Hoofd Standaardwaarborgen peter.sleeckx@pmv.eu +32 (0)2 274 63 51
Pieter Ceusters Investeringsmanager pieter.ceusters@pmv.eu
Pieter Hensen Investeringsmanager pieter.hensen@pmv.eu
Pieter Sablon Business manager Infrastructuur pieter.sablon@pmv.eu
Pieter-Jan D’Haese Financieel analist pieterjan.dhaese@pmv.eu
Quinten Depré Financieel analist quinten.depre@pmv.eu
Renate Verhoeven Manager Standaardwaarborgen helpdesk.pmv-standaardwaarborgen@pmv.eu ++32 (0)2 229 52 77
Renaud Kayaert Auditor renaud.kayaert@pmv.eu
René Van Aalst Dossierbeheerder rene.vanaalst@pmv.eu +32 (0)2 274 63 19
Roald Borré Groepsmanager Risicokapitaal roald.borre@pmv.eu +32 (0) 2 274 63 71
Robin Mees Investeringsmanager robin.mees@pmv.eu
Ruben Clerebaut Investeringsanalist ruben.clerebaut@pmv.eu
Sanne Vergaelen Business flow coordinator sanne.vergaelen@pmv.eu
Sara Vanneste Investeringsmanager sara.vanneste@pmv.eu
Sebastien Tobback Investeringsmanager sebastien.tobback@pmv.eu
Stéphanie Seghers Investeringsmanager stephanie.seghers@pmv.eu
Steven Adons Principal Investment Manager steven.adons@pmv.eu
Steven De Schepper Senior investeringsmanager steven.deschepper@pmv.eu
Steven Lassat Fondsmanager steven.lassat@pmv.eu +32 (0)2 274 63 31
Thomas Beke Investeringsmanager thomas.beke@pmv.eu
Thomas Marrecau
Thomas Marrecau Financieel analist thomas.marrecau@pmv.eu +32 (0)2 274 63 39
Thomas Rossaert Investeringsmanager thomas.rossaert@pmv.eu
Thomas Ykman Investeringsmanager thomas.ykman@pmv.eu
Tiffany Van Beneden Managementassistente tiffany.vanbeneden@pmv.eu
Tim Electeur Investeringsmanager tim.electeur@pmv.eu
Tim Lievens Senior investeringsmanager Tim.Lievens@pmv.eu
Tim Neven Financieel analist tim.neven@pmv.eu
Tine Bekaert Senior investeringsmanager tine.bekaert@pmv.eu
Tom Biesemans Investeringsmanager tom.biesemans@pmv.eu
Tom De Bosschere Senior investeringsmanager Tom.DeBosschere@pmv.eu +32 (0)2 274 64 37
Tom De Keersmaecker Kredietanalist pmv-standaardleningen@pmv.eu
Tom Mortier Hoofd van Energietransitie Tom.Mortier@pmv.eu +32 (0)2 274 64 48
Vincent Hebbelynck Business manager ICT vincent.hebbelynck@pmv.eu +32 (0)2 274 63 37
Ward Stynen Investeringsmanager ward.stynen@pmv.eu
Werner Decrem Groepsmanager Infrastructuur en Vastgoed Werner.Decrem@pmv.eu +32 (0)2 274 64 39
Werner Elpers Senior kredietanalist werner.elpers@pmv.eu
William Olyslager Financieel analist william.olyslager@pmv.eu
Wouter Winnen
Wouter Winnen Hoofd Fondsinvesteringen Wouter.Winnen@pmv.eu +32 (0)2 274 63 59
Yves Slachmuylders Senior investeringsmanager yves.slachmuylders@pmv.eu